Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Облік і оподаткування (освітньо-наукова програма)

3.071.00.00 Облік і оподаткування (освітньо-наукова програма)
Кваліфікація: Магістр-дослідник з обліку і оподаткування
Рік вступу: 2020
Тривалість програми: 1 рік
Кількість кредитів: 120 кредитів ЄКTC
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Другий (магістерський) рівень, восьмий рівень НРК, другий цикл РК-ЄПВО
Галузь знань: Управління та адміністрування
Особливі умови вступу: немає
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми та захист дипломної роботи, складання державного екзамену.
Характеристика освітньої програми:
Студенти отримують: необхідні знання, вміння та навички, для виконання обліково-аналітичних функцій у сфері бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу і аудиту; здатність ефективно вирішувати складні задачі в сфері обліку та оподаткування з використанням сучасних технічних засобів і новітніх методик та формування потенціалу особистого наукового й фахового вдосконалення в руслі глобальних тенденцій розвитку європейських та світових цінностей. Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту та оподаткування і орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю, облік і аудит в управлінні банками, облік і аудит діяльності бюджетних установ, оподаткування діяльності суб’єктів господарювання. Спеціальна освіта та професійна підготовка в галузі обліку і оподаткування з акцентом на здатності здійснювати дослідницьку та інноваційну діяльність. Спеціалізована підготовка фахівців спеціальності «Облік і оподаткування» для вирішення прикладних задач та наукової діяльності у предметній сфері знань.
Набуті компетентності:
- здатність продемонструвати знання теорії, методології, практики формування обліково-аналітичного забезпечення для вирішення задач управління підприємством;
- здатність продемонструвати знання та розуміння особливостей наукового способу пізнання систем бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту та оподаткування;
- здатність продемонструвати поглиблені знання новітніх технологій бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту та оподаткування;
- здатність продемонструвати знання сутності професійного судження та порядок його застосування в бухгалтерському обліку та аудиті;
- здатність продемонструвати знання кадрових стратегій та політики, методів професійного підбору кадрів, мотивації та розвитку суб'єктів бухгалтерського обліку;
- здатність продемонструвати знання порядку та методики проведення фінансового аналізу підприємницької діяльності для потреб зовнішніх та внутрішніх користувачів;
- здатність продемонструвати розуміння порядку ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності за міжнародними стандартами;
- здатність продемонструвати знання теоретичних, методологічних, організаційних та правових аспектів фінансового контролю;
- здатність продемонструвати знання технології ведення та інформаційного забезпечення обліку й аналізу банків, суб'єктів державного сектора економіки.
- приймати рішення в сфері організації та управління обліковими процесами для максимізації ефективності діяльності підприємств різних форм власності та видів економічної діяльності;
- організовувати роботу, спрямовану на отримання нових знань в сфері обліку та оподаткування та виходячи із актуальності й значення порушуваної проблеми для окремого суб'єкта чи для народного господарства загалом;
- розробляти й реалізовувати індивідуальні чи командні проекти в сфері обліку та контролю, керуючись європейськими цінностями та прийнятими методами в організації такої діяльності;
- адаптувати міжнародний досвід організації й ведення обліку, здійснення аудиторських процедур та аналітичного осмислення господарських явищ і процесів до сучасних реалій;
- системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей;
- формувати бухгалтерські організаційні структури, винагороджувати і мотивувати зусилля працівників, забезпечувати можливість розвитку їх професійно-ділових якостей, попереджувати та/або вирішувати конфлікти.
- уміння спілкуватись з використанням професійної термінології, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та хоча б однією з іноземних мов;
- уміння працювати в стресових ситуаціях, приймати рішення в умовах невизначеності;
- здатність ефективно застосовувати різноманітні технології, методи та прийоми на всіх етапах інформаційно-комунікаційного процесу в сфері обліку та оподаткування.
Форма навчання: денна
Академічна мобільність: Немає, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС.
Практика/стажування: Переддипломна практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Керівник освітньої програми - кандидат економічних наук, професор Загородній Анатолій Григорович.
Професійні профілі випускників: Робота за фахом і кваліфікацією в галузі обліку і оподаткування. Робочі місця в державному та приватному секторах у різних сферах діяльності, зокрема: головний бухгалтер, головний ревізор, фінансовий директор, державний податковий інспектор, аналітик, аудитор, викладач вищого навчального закладу, науковий співробітник.
Доступ до подальшого навчання: Навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти «Доктор філософії», програми підвищення кваліфікації
Інші особливості програми: Програма реалізовується українською та англійською мовами.
Інститут: Інститут економіки і менеджменту