Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Економіка (освітньо-наукова програма)

3.051.00.00 Економіка (освітньо-наукова програма)
Кваліфікація: Магістр з економіки зі спеціалізації економіка підприємства
Рік вступу: 2020
Тривалість програми: 1,9 років
Кількість кредитів: 120 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Другий (магістерський) рівень, восьмий рівень НРК, другий цикл РК-ЄПВО
Галузь знань: Соціальні та поведінкові науки
Особливі умови вступу: Немає
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми, проходження практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи та захист магістерської кваліфікаційної роботи.
Характеристика освітньої програми:
Освітньо-професійна програма ґрунтується на фундаментальних постулатах і результатах сучасних теоретико-прикладних досліджень у сфері економіки та орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: економіка підприємства; економічний розвиток підприємства; економіка для бізнесу.
Набуті компетентності:
– уміння обирати та практично застосовувати широкий спектр економічних методів, інструментів та важелів, економіко-математичних методів, сучасних програмних продуктів та інформаційно-комунікаційних технологій у процесі прийняття господарських рішень;
– уміння здійснювати комплексну, часткову та елементну соціально-економічну діагностику різних сфер, видів, параметрів функціонування підприємства;
– уміння планувати, контролювати та регулювати економічну діяльність суб’єкта господарювання на засадах прогнозування стратегічних перспектив його функціонування, розроблення довготермінових і поточних фінансово-економічних планів, бюджетного планування, калькулювання собівартості продукції та послуг, ціноутворення;
– уміння здійснювати фінансово-економічне обґрунтування бізнес-планів, інвестиційних та інноваційних проектів суб’єктів господарювання;
– уміння оцінювати рівень конкурентоспроможності підприємства, розробляти та економічно обґрунтовувати програму заходів щодо його підвищення;
– уміння обґрунтовувати вибір джерел та механізмів фінансування різних видів і сфер господарської діяльності підприємства;
– уміння обґрунтовувати рішення щодо управління активами, ресурсами, проектами, фінансово-економічним станом, фінансово-економічними результатами господарської діяльності підприємства;
– уміння ідентифікувати та оцінювати ризики господарської діяльності підприємства, розробляти та обґрунтовувати заходи щодо управління його фінансово-економічною безпекою;
– уміння оцінювати вартість матеріальних та нематеріальних активів, майнових комплексів, бізнесу з використанням витратних, дохідних та ринкових методів;
– уміння обґрунтовувати політику поведінки в процесі реалізації економічних процесів як у межах підприємства, так і з агентами зовнішнього середовища.
– здатність продемонструвати поглиблені знання основ професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності, зокрема у сфері: економічних інструментів управління проектами і програмами розвитку підприємства; бізнес-планування та аудиту інвестиційних проектів; методів емпіричного дослідження ринку; зовнішньоекономічних операцій та контрактів;
– здатність продемонструвати поглиблені знання та розуміння теоретико-прикладних засад функціонування і розвитку економічного механізму суб’єкта господарювання;
– здатність продемонструвати поглиблені знання і розуміння параметрів та факторів внутрішнього й зовнішнього середовища діяльності підприємства, трансформаційних процесів у вітчизняному і міжнародному економічному просторі та необхідності урахування їх у процесі обґрунтування управлінських рішень;
– здатність продемонструвати поглиблені знання нормативно-правового забезпечення економічної діяльності суб’єктів господарювання;
– здатність продемонструвати поглиблені знання системи економічного забезпечення різних видів та сфер діяльності підприємства;
– володіння методами наукових досліджень для продовження навчання в аспірантурі.
– здатність продемонструвати поглиблені знання фундаментальних засад та сучасних тенденцій розвитку економіки на мікро-, мезо- та макрорівні;
– здатність продемонструвати поглиблені знання у сфері формування та розвитку ділової кар’єри та професійної етики;
– здатність продемонструвати знання та розуміння сучасних проблем розвитку суспільства;
– здатність продемонструвати базові знання методології та інструментарію наукових досліджень.
Форма навчання: денна
Академічна мобільність: Немає, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС.
Практика/стажування: Практика за темою магістерської дипломної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: Керівник освітньої програми – Козик Василь Васильович, моб. тел.: 0676755015, e-mail: epi.dept@lpnu.ua Контактна особа – Петрушка Тетяна Олексіївна, моб. тел.: 0679276482, e-mail: petrushkat24@ukr.net
Професійні профілі випускників: Випускник здатний виконувати професійну роботу за такими угрупуваннями професій (відповідно до ДК 003: 2010): помічники керівників підприємств, установ та організацій; помічники керівників малих підприємств без апарату управління; помічники керівників виробничих та інших основних підрозділів; інші фахівці.
Доступ до подальшого навчання: Навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти "Доктор філософії", програми підвищення кваліфікації
Інші особливості програми: Програма реалізовується українською та частково англійською мовою
Інститут: Інститут економіки і менеджменту