Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Менеджмент

6.073.00.00 Менеджмент
Кваліфікація: Бакалавр з менеджменту
Рік вступу: 2020
Тривалість програми: 4 роки
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Перший (бакалаврський) рівень, сьомий рівень НРК, перший цикл РК-ЄПВО
Галузь знань: Управління та адміністрування
Особливі умови вступу: Немає
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми, складання кваліфікаційного екзамену, переддипломна практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи та захист бакалаврської кваліфікаційної роботи
Характеристика освітньої програми:
Набуті компетентності:
• базові знання з фундаментальних природничих наук, історії, економіки, менеджменту і права, основні філософські категорії та загальнонаукові методи;
• базові знання і розуміння класичних і сучасних підходів до менеджменту, принципів, законів, функцій, методів та технології менеджменту, методів прийняття управлінських рішень, стилів лідерства та керівницта та розв'язання конфліктів;
• базові знання у сфері стратегічного, операційного, інноваційного, антикризового, фінансового, інвестиційного, антисипативного, креативного управління організаціями та їх підрозділами;
• поглиблені знання про теорію та практику логістики в основних функціональних сферах діяльності підприємства (постачання, виробництво, дистрибуція, транспортування, складування, управління запасами) та з формування логістичної інфраструктури суб’єктів господарювання;
• поглиблені знання з менеджменту організацій: володіння сучасними методами управління при дослідженні елементів ринкового механізму, методологічними та методичними прийомами визначення ефективності менеджменту з використанням програмного забезпечення, сучасних інформаційних систем і технологій в управлінні організаціями;
• поглиблені знання і розуміння процесів міжнародної співпраці та міжнародного бізнесу, інтегрування та глобалізації, параметрів сучасного міжнародного економічного середовища, систем управління зовнішньоекономічною та митною діяльністю.
• уміння планувати різноманітні види діяльності, здійснювати побудову організаційних структур управління організаціями та підрозділами, використовувати ефективні системи мотивування працівників та оплати праці, забезпечувати ефективний контроль якості робіт та регулювання управлінських процесів;
• уміння встановлювати та підтримувати взаємовідносини із зовнішнім середовищем, аналізувати кон'юнктуру ринку, приймати оптимальні управлінські рішення, забезпечувати їх документальний супровід та ефективну реалізацію на усіх рівнях управління;
• уміння використовувати професійні знання, навички та компетенції в менеджменті для дослідження економічних явищ та процесів на макро- та мікрорівні;
• уміння імплементувати теорію логістики в систему менеджменту підприємства, формувати та розвивати ключові компетенції у сфері логістики;
• уміння управляти проектами і програмами, забезпечити належний рівень якості та конкурентоспроможності продукції;
• уміння обґрунтовувати, діагностувати та реалізовувати різноманітні види зовнішньоекономічної діяльності.
• здатність формувати стійкий світогляд, розуміння сучасних проблем розвитку суспільства, людського буття, духовної культури; здатність формувати політичну свідомість та культуру, поділяти соціальну відповідальність за діяльність організації;
• здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з менеджменту, маркетингу, фінансів, логістики, економіки для ефективного управління суб’єктами господарювання в умовах ринкової економіки;
• здатність обгрунтовувати управлінські рішення та забезпечувати конкурентоспроможність, інвестиційну привабливість та економічну ефективність організації;
• здатність розкривати соціально-економічну сутність логістичних явищ та процесів діяльності підприємств, оцінювати вплив зовнішніх чинників на логістичні процеси, мати цілісне уявлення про логістичні системи різних інтеграційних рівнів;
• здатність приймати оптимальні управлінські рішення та реалізовувати їх на практиці;
• здатність працювати у міжнародному економічному середовищі та забезпечувати корпоративні цілі організацій у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
Форма навчання: заочна
Академічна мобільність: Мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС.
Практика/стажування: Переддипломна практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Керівник освітньої програми – Карий Олег Ігорович, моб. тел.: 0505168136, e-mail: oleh.i.karyi@lpnu.ua Контактна особа – Дзюбіна Андрій Васильович, моб. тел.: 0937756688, e-mail: dzandrewvas@gmail.com
Професійні профілі випускників: Робочі місця у сфері менеджменту: керівники виробничих, функціональних та інших основних підрозділів; керівники малих підприємств без апарату управління; менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів; професіонали в сфері державної служби, аудиту, бухгалтерського обліку, праці та зайнятості, маркетингу, ефективності підприємництва, раціоналізації виробництва та інтелектуальної власності; фахівці в галузі освіти; технічні фахівці в галузі управління; державні інспектори; соціальні працівники.
Доступ до подальшого навчання: Магістерські програми, програми підвищення кваліфікації
Інші особливості програми: Програма реалізовується українською та частково англійською мовами.
Інститут: Інститут дистанційного навчання