Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Олімпіада для вступників (2-й тур - 29.05.2020)

 

Кібербезпека

6.125.00.00 Кібербезпека
Кваліфікація: Бакалавр з кібербезпеки
Рік вступу: 2019
Тривалість програми: 4 роки
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Перший (бакалаврський) рівень, сьомий рівень НРК, перший цикл РК-ЄПВО
Галузь знань: Інформаційні технології
Особливі умови вступу:
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми:
Характеристика освітньої програми:
Набуті компетентності:
- володіння методами та засобами програмування мовами високого та низького рівня; - володіння спеціалізованими програмними пакетами; - здатність планувати й реалізувати відповідні заходи, щодо захисту інформації в інформаційних і комунікаційних системах; - знання правових основ дослідницьких робіт і законодавства України в галузі інформаційної безпеки; - здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, знання основ ділового спілкування, навички роботи в команді; - володіння типовими підходами до проектування захищених об`єктів інформаційної діяльності.
- формулювати технічні вимоги до спеціальних технічних і программно-апаратних засобів захисту, обробки та управління інформацією в інформаційно-комунікаційних системах; - розробляти та оцінювати моделі і політику безпеки на основі використання сучасних принципів, способів та методів теорії захищених систем; - виконувати аналіз ризиків та джерел загроз, розробляти модель загроз, розробляти модель порушника; - виконувати аналіз і вибір дисципліни обслуговування заявок для комп’ютерних систем (КС) з врахуванням режимів роботи, вимог стосовно обслуговування заявок, інтенсивності потоків заявок, дисперсії часу очікування; - обгрунтовувати та реалізовувати систему захисту інформаційних ресурсів з обмеженим доступом на об'єктах інформаційної діяльності; - уміти проводити атестацію (спираючись на облік та обстеження) режимних територій (зон), приміщень тощо в умовах додержання режиму секретності із зафіксуванням результатів у відповідних документах. - здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з математики, фізики, онов теорії кіл, сигналів та процесів у комп’ютерних системах і мережах, метрології та вимірювання, теорії інформації та кодування; - здатність здійснювати правове забезпечення інформаційної безпеки, прогнозування та моделювання в соціальній сфері; - здійснювати оцінку відповідності системи захисту інформації автоматизованої системи своєму призначенню відповідно до вимог діючих стандартів; - вміти аналізувати ризики для оцінки реальних загроз порушення захисту та охорони; - на основі аналізу обирати систему захисту та проводити розробки пропозицій по її удосконаленню.
Форма навчання: денна
Академічна мобільність:
Практика/стажування:
Керівник освітньої програми, контактна особа:
Професійні профілі випускників:
Доступ до подальшого навчання:
Інші особливості програми:
Інститут: Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології