Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Олімпіада для вступників (2-й тур - 29.05.2020)

 

Системний аналіз

6.124.00.00 Системний аналіз
Кваліфікація: Бакалавр з системного аналізу
Рік вступу: 2019
Тривалість програми: 4 роки
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Перший (бакалаврський) рівень, сьомий рівень НРК, перший цикл РК-ЄПВО
Галузь знань: Інформаційні технології
Особливі умови вступу: Нема, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми та складання державного кваліфікаційного екзамену.
Характеристика освітньої програми:
Здобуття теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання комплексного аналізу, прогнозування, проектування та ухвалення рішень в складних системах різної природи на основі системної методології математичними методами і програмними засобами з використанням сучасних інформаційних технологій, фундаментальних і прикладних методів аналізу та синтезу для розв’язування проблем у різних галузях науки, техніки, фінансів, соціально-економічній та політичній сферах, глобальних та локальних екологічних проблемах та народному господарстві в цілому.
Набуті компетентності:
- сучасних алгоритмічних мов програмування;
- теорії програмування та її використання, принципів об’єктно-орієнтованого програмування;
- архітектури сучасних обчислювальних систем;
- моделей та методів оптимізації, теорії ігор та дослідження операцій та їх застосування;
- основ, принципів та застосувань системного аналізу;
- основ теорії керування;
- основ побудови, архітектури та протоколів сучасних локальних та глобальних мереж, методів передачі даних в комп’ютерних мережах;
- основ побудови та використання сучасних операційних систем;
- основ побудови баз даних, логічної та фізичної структури баз даних;
- моделей, методів та алгоритмів підтримки прийняття рішень в умовах визначеності, невизначеності, ризику та конфліктних ситуацій;
- методів моделювання складних систем;
знання випадкових процесів та чисельних методів;
- теорії ієрархічних систем;
- основ побудови систем управління баз даних та знань.
Застосовувати математичні методи оптимізації в задачах прийняття рішень в складних системах.
Розробляти алгоритми прийняття оптимальних рішень в задачах багатокритеріальної оптимізації.
Здійснювати системний аналіз взаємопов’язаних процесів різної природи, обґрунтовано формулювати критерії, обмеження та суттєві фактори при розробленні моделей систем.
Розв’язувати задачі прогнозування процесів в динамічних системах.
Розробляти алгоритми підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності, ризику та конфліктних операцій.
Розробляти математичні моделі динаміки процесів у складі складних систем.
Виконувати ідентифікацію параметрів математичної моделі об’єкта в реальному масштабі часу за умов зміни динаміки.
Розробляти математичне забезпечення систем цифрового управління лінійними і нелінійними процесами.
Виконувати системний аналіз процесів і полів з розподіленими параметрами.
Розробляти бази даних та знань, проектувати логічну та фізичну структуру баз даних, вибирати системи управління базами даних і базами знань, вибирати структуру локальних та глобальних мереж.
Розробляти програмне забезпечення систем підтримки прийняття рішень, експертних систем, проводити налагодження та тестування створених програмних продуктів.
Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з математики, фізики, системного аналізу, проектування та прийняття рішень для складних систем різної природи на основі системної методології.
Здатність виконувати узагальнення висновків при взаємодії процесів різної природи.
Форма навчання: денна
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та технічними університетами України. На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів
Практика/стажування: Виробнича практика
Керівник освітньої програми, контактна особа: К.т.н., доцент, доцент кафедри ІСМ Верес Олег Михайлович, 0662919582, Oleh.M.Veres@lpnu.ua
Професійні профілі випускників: Робота в якості фахівця в області системних наук, аналізу, проектування та прийняття рішень для складних систем різної природи на основі системної методології
Доступ до подальшого навчання: Навчання на магістерському рівні, програми підвищення кваліфікації
Інші особливості програми:
Інститут: Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій