Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Системний аналіз (освітньо-наукова програма)

3.124.00.00 Системний аналіз (освітньо-наукова програма)
Кваліфікація: Магістр зі системного аналізу
Рік вступу: 2020
Тривалість програми: 1 рік 9 місяців
Кількість кредитів: 120 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Другий (магістерський) рівень, восьмий рівень НРК, другий цикл РК-ЄПВО
Галузь знань: Інформаційні технології
Особливі умови вступу: Вступні випробування зі спеціальності та іноземної мови.
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми та захист магістерської кваліфікаційної роботи.
Характеристика освітньої програми:
Здобуття поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь та розуміння, що відносяться до областей системного аналізу та інженерії даних і знань, систем і методів прийняття рішень, що дасть їм можливість ефективно виконувати завдання інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності, яка орієнтована на дослідження й розв’язання складних задач проектування та розроблення інформаційних систем для задоволення потреб науки, бізнесу та підприємств у різних галузях.
Набуті компетентності:
- методологію системного структурного та об’єктно-орієнтованого аналізу складних об’єктів і систем;
- методи і технологію проектування й використання баз і сховищ даних;
- методології розроблення та застосування інформаційних комп'ютерних систем і технологій аналітичного та управлінського характеру, орієнтованих на формування і ухвалення рішень, інструментальні засоби створення і підтримки таких систем;
- методи моделювання, аналізу і синтезу систем штучного інтелекту;
- методи побудови математичних моделей систем штучного інтелекту;
- принципів розроблення математичних моделей, методів, комп'ютерних технологій і інтелектуальних систем підтримки ухвалення рішень у наукових дослідженнях, проектно-конструкторської діяльності, управлінні технологічними, економічними, соціальними об'єктами і в гуманітарній галузі діяльності людини;
- принципів побудови та особливостей функціонування сучасних обчислювальних систем, інформаційних і комп'ютерних мереж.
- розроблення й програмна реалізація інтелектуальних систем підтримки ухвалення рішень у різних предметних областях;
- проектувати бази і сховища даних для інтелектуальних систем ухвалення рішень;
- створювати Internet-застосування і розподілені інтелектуальні інформаційні системи;
- розроблення інтелектуальних інформаційно-пошукових, експертних систем з природно-мовними інтерфейсами;
- розроблення програмного забезпечення для комп’ютерного моделювання й комп’ютерної графіки в інтелектуальних системах ухвалення рішень.
- здатність використовувати професійно-профільні знання і практичні навички для оптимізації проектування інформаційних систем будь-якої складності;
- здатність використовувати професійно-профільні знання і практичні навички для вирішення конкретних завдань проектування інтелектуальних інформаційних систем з керування об'єктами різної фізичної природи;
- здатність аналізувати та оцінювати коло завдань, які сприяють подальшому розвитку ефективного використання інформаційних ресурсів систем прийняття рішень;
- здатність проводити оцінку існуючих технологій, на основі аналізу формувати вимоги до розроблення перспективних інформаційних технологій.
Форма навчання: денна
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та технічними університетами України. На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів
Практика/стажування: Науково-дослідницька практика, практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: К.т.н., доцент, доцент кафедри ІСМ Кравець Петро Олексійович, 2582538, Petro.O.Kravets@lpnu.ua
Професійні профілі випускників: Робочі місця у сфері інформаційних технологій, комунікації та управління ІТ-проектами: IT-компанії, фінансові компанії, страхові компанії, державні установи, консультування.
Доступ до подальшого навчання: подальше навчання за усіма програми доктора філософії галузі знань 12 „Інформаційні технології”
Інші особливості програми:
Інститут: Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій