Вступ 2020: рейтингові списки

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Інженерія програмного забезпечення (освітньо-наукова програма)

3.121.00.00 Інженерія програмного забезпечення (освітньо-наукова програма)
Кваліфікація: Магістр з інженерії програмного забезпечення
Рік вступу: 2019
Тривалість програми: 1 рік 9 місяців
Кількість кредитів: 120 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Другий (магістерський) рівень, восьмий рівень НРК, другий цикл РК-ЄПВО
Галузь знань: Інформаційні технології
Особливі умови вступу: Нема
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми та захист магістерської кваліфікаційної роботи
Характеристика освітньої програми:
Освітньо-професійна програма ґрунтується на загальновідомих положеннях та результатах наукових досліджень з сучасних методологій розроблення програмного забезпечення, високоефективних алгоритмів розв’язання обчислювальних задач, управління процесами розроблення вимог, їхнього аналізу і внесення змін, створення програмного забезпечення та його тестування, аналізу даних і методів їх оброблення, а також орієнтує на подальшу професійну діяльність та наукову кар’єру. - Студенти, здобуваючи освіту на рівні магістерської підготовки за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення», вивчають особливості застосування системного підходу до вдосконалення інженерних, організаційних і супровідних процесів, пов’язаних з розробленням якісного програмного забезпечення в межах виділеного фінансування та встановлених термінів виконання. - Зосередження уваги на інноваційній діяльності та глибоких знаннях методології проведення наукових досліджень та професійної діяльності, математичного та алгоритмічного забезпечення, інженерії даних та знань, а також здатність їхнього застосування в практичній діяльності.
Набуті компетентності:
Володіння поглибленими знаннями про сучасні методології створення програмних продуктів, про організацію інформаційних систем і мереж, про здатність створювати інноваційне програмне забезпечення для зберігання, оброблення та аналіз великих обсягів даних.
- Розуміння основних концепцій математичного та системного моделювання, володіння методами і засобами проведення наукових досліджень, вивчення предметної області та встановлення потреб замовника, для якого необхідно розробити програмне забезпечення.
- Володіння поглибленими знаннями організації моделі бази даних, вміннями ефективної організації обчислень у комп’ютерних системах і візуалізації отриманих результатів, методології формалізації постановок оптимізаційних задач та ефективних методів їх розв’язання.
- Знання основ охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки при організації виробничої діяльності, пов’язаної з інженерією програмного забезпечення.
- Уміння спілкуватися другою мовою в науковій та професійній діяльності.
- Вміти обирати доцільну методологію розроблення програмного забезпечення залежно від функціональних його можливостей та особливостей використання, досліджувати та вдосконалювати процеси та процедури програмної інженерії, пов’язані з сучасними підходами до реалізації програмного проекту.
- Застосовувати сучасні методології проведення наукових досліджень в професійній діяльності для виявлення актуальних наукових проблем і надання обґрунтованих пропозицій щодо їх вирішення, критичного аналізу даних, їхня класифікація та кластеризація, формування моделі даних та інформаційної бази даних, формулювання достовірних висновків і підготовка обґрунтованих пропозицій.
- Здатність використовувати поглиблені професійно-профільні знання та практичні навики для розв’язання складних задач інноваційного характеру в інженерії програмного забезпечення.
- Здатність використовувати професійно-профільні знання та практичні навики для оптимізації проектних, технологічних, управлінських рішень з метою підвищення якості роботи програмних систем.
- Здатність підвищувати ефективність застосування програмного забезпечення для розв’язання науково-технічних та інноваційних задач.
- Здатність усвідомлювати потребу навчання впродовж всієї своєї діяльності з метою поглиблення набутих знань та здобуття нових фахових умінь та розумінь наявних проблем.
-Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати управлінські рішення та відповідати за них, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.
- здатність дотримуватись основних принципів забезпечення академічної доброчесності у наукових дослідженнях, що допомагає науковцю уникати відхилень від загальноприйнятих етичних принципів у дослідницькій практиці і запобігати потенційним серйозним проблемам, що
можуть виникати при проведенні польових та лабораторних досліджень, розробленні нових математичних підходів і алгоритмів інтерпретації отриманих результатів, процесів моделювання та інших експериментальних досліджень.
Форма навчання: денна
Академічна мобільність: Нема, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Важливим аспектом підготовки магістрів з інженерії програмного забезпечення є дослідницька практика, яка проходить на підприємствах ІТ-галузі, зокрема це стосується партнерів кафедри: Eleks, Sigma Software, Edvantis, SoftServe, Adva Soft .
Керівник освітньої програми, контактна особа: д.т.н., доцент, завідувач кафедри програмного забезпечення Яковина В.С. (Vitaliy.S.Yakovyna@lpnu.ua , 2582578)
Професійні профілі випускників: Робота в галузі розробки програмного забезпечення та сфері інформатизації процесів та явищ різного характеру. Професійний профіль — науковий співробітник. Розробляє математичне і програмне забезпечення для наукових досліджень в галузі інженерії програмного забезпечення. Професійний профіль — науковий консультант. Надає консультації, методичну допомогу у вирішенні наукових і складних професійних задач інженерії програмного забезпечення. Професійний профіль — менеджер проекту з розробки програмного забезпечення Відповідальний за розроблення проекту на основі вимог, проектних рішень і планів робіт та їх реалізацію. Керує виконанням проектних угод і стежить за фінансовими, часовими і технічними ресурсами проекту. Професійний профіль — аналітик Будує концептуальну модель предметної області та визначає на основі цього специфікацію системи на верхньому рівні. Проводить узгодження вимог і визначення області дії проекту на спільних переговорах із замовником. Професійний профіль — архітектор програмної системи Визначає високорівневу архітектуру системи, набір компонентів, їхніх інтерфейсів, інших характеристик системи і кінцевого складу програмної системи. Визначає технології, методи та засоби, які необхідні для оптимальної реалізації проектних рішень. Професійний профіль — інженер-програміст Розробляє і реалізує складні проектні рішення стосовно системи у вигляді програмних кодів, документів й інших вихідних результатів у відповідності до діючих стандартів. Професійний профіль — інженер з контролю якості програмного забезпечення Планує, контролює, здійснює процес перевірки готової програмної системи на відповідність вимогам замовника та іншим характеристикам якості.
Доступ до подальшого навчання: Навчання на третьому освітньому рівні (аспірантура), програми підвищення кваліфікації
Інші особливості програми: Програма реалізовується українською мовою. Особливостями програми є поглиблена підготовка студентів в галузі методологій створення програмних продуктів, інноваційної та підприємницької діяльності, складних алгоритмів та управління великими даними.
Інститут: Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій