Вступ 2020: рейтингові списки

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Фармація, промислова фармація (освітньо-наукова програма)

3.226.00.00 Фармація, промислова фармація (освітньо-наукова програма)
Кваліфікація: Магістр з фармації, промислової фармації
Рік вступу: 2019
Тривалість програми: 1 рік 9 місяців
Кількість кредитів: 120 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Другий (магістерський) рівень, восьмий рівень НРК, другий цикл РК-ЄПВО
Галузь знань: Охорона здоров'я
Особливі умови вступу: Немає
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми та захист магістерської кваліфікаційної роботи (МКР) у формі дипломної роботи (ДР) або дипломного проекту (ДП)
Характеристика освітньої програми:
Підготовка передбачає теоретичну, практичну та науково-дослідну підготовку; збір та опрацювання матеріалів за темою магістерського дослідження; підготовку наукової статті до фахового збірника; написання наукових доповідей, тез, повідомлень, курсових робіт; узагальнення результатів власного наукового дослідження. Студент повинен виконати програму підготовки обсягом 90 кредитів ЄКТС, яка включає: - Навчальні дисципліни – 57 кредитів ЄКТС; - Курсові роботи / проекти – 3 кредити ЄКТС; - Практика – 9 кредитів ЄКТС; - Виконання та захист кваліфікаційної роботи – 21 кредит ЄКТС. Магістри готуються для організаційно-управлінської, інвестиційної та науково-дослідної діяльності, для підготовки викладацького та наукового резерву вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ у сфері фармації та фармацевтичної технології
Набуті компетентності:
– методів синтезу лікарських субстанцій фармацевтичних препаратів;
– властивостей різноманітних лікарських форм та фармацевтичних продуктів, методів їх стандартизації та контролю;
– основ законодавства України в галузі контролю якості лікарських засобів;
– теоретичних основ процесів і технологій виробництв та застосування фармацевтичних препаратів, в тому числі, препаратів з рослинної і тваринної сировини, техніки безпеки та екологічних аспектів цих виробництв;
– проектування виробничих і допоміжних приміщень хіміко-фармацевтичних виробництв в системі належної виробничої практики, принципів компонування технологічного обладнання;
– сучасних досягнень інноваційних технологій в галузі.
– застосовувати наукові знання з хімічних і фармацевтичних технологій для впровадження у сучасне виробництво;
– здійснювати управління підприємствами в умовах ринкової економіки;
– експлуатувати обладнання сучасного фармацевтичного виробництва;
– керуватись вимогами Державної Фармакопеї України, галузевих стандартів щодо виробництва, контролю та використання готової продукції;
– забезпечувати дотримання правил та норм охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту;
– організовувати та проводити наукові дослідження;
– узагальнювати дані, отримані в результаті лабораторних досліджень і вимірювань, оцінювати з точки зору їх значимості та співвідносити їх з відповідною теорією;
– використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології для пошуку, аналізу, розрахунків і створення графічних і текстових документів, а також для математичного аналізу та статистичної обробки у дослідженнях та проектуванні;
– представляти результати різних видів роботи (дослідної, пошукової, проектної тощо) українською та іноземною мовами.
– здатність використовувати теоретичні знання і практичні навики при виборі оптимальних способів одержання фармацевтичної продукції належної якості;
– здатність використовувати професійно-профільні знання і практичні навички для вирішення конкретних завдань хімічної та фармацевтичної технологій;
– здатність використовувати системний підхід при розробленні технологій фармацевтичних виробництв лікарських субстанцій в різних лікарських формах;
– здатність до розробки технологій препаратів з природної сировини, ветеринарних та лікувальних косметичних препаратів;
– здатність обирати шлях подальшого підвищення свого професійного рівня.
Форма навчання: денна
Академічна мобільність: Нема, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: 9 кредитів (дослідницька практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи). Під час проходження практики студенти застосовують знання з синтезу біологічно активних сполук, методів їх ідентифікації, комп’ютерних програм діагностики їх біологічної активності з метою подальшого практичного використання як потенційних лікарських засобів.
Керівник освітньої програми, контактна особа: к.х.н., доц. Губицька Ірина Іванівна (0322582209, ihubytska@gmail.com ) к.х.н., доц. Журахівська Леся Романівна (0322582209, zhurakhivska@ukr.net )
Професійні профілі випускників: Профіль програми – фармація Освітня кваліфікація – магістр з фармації Професійна кваліфікація: професіонали в галузі фармації Професіонал, підготовлений до роботи за КВЕД ДК 009:2010: Клас 21.10 Виробництво основних фармацевтичних продуктів; Клас 21.20 Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів; Клас 47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах; Клас 47.74 Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах;
Доступ до подальшого навчання: Програми підвищення кваліфікації та/або продовження освіти за третім освітньо-науковим рівнем (докторські програми у фармації, управлінні та адмініструванні, підприємництві).
Інші особливості програми: Захист МКР реалізовується українською та/ або англійською мовами.
Інститут: Інститут хімії та хімічних технологій