Вступ 2020: рейтингові списки

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Харчові технології

9.181.00.00 Харчові технології
Кваліфікація:
Рік вступу: 2019
Тривалість програми: 4 роки
Кількість кредитів: 45 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Третій (освітньо-науковий) рівень, дев'ятий рівень НРК, третій цикл РК-ЄПВО
Галузь знань: Виробництво та технології
Особливі умови вступу:
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми:
Характеристика освітньої програми:
Набуті компетентності:
- наукових принципів і тенденцій розвитку харчових технологій;
- сучасних аналітичних і чисельних методів досліджень;
- принципів моделювання та оптимізації технологічних процесів;
- іноземної мови, необхідні для представлення результатів наукових досліджень, ведення фахового наукового діалогу;
- філософської методології пізнання та психолого-педагогічних аспектів професійно-наукової діяльності.
- уміння ідентифікувати актуальні наукові проблеми, визначати цілі та завдання наукових досліджень, формувати та критично аналізувати інформаційну базу;
- уміння обирати і застосовувати методологію та методи емпіричного і теоретичного етапів наукового дослідження;
- уміння обґрунтовувати матеріали дослідження та формулювати авторські висновки та пропозиції, комерціалізувати результати;
- уміння вести наукову бесіду та дискусію українською та іноземною мовами на належному фаховому рівні, презентувати результати наукових досліджень в усній та письмовій формі,
- уміння організовувати та проводити навчальні заняття.
- здатність інтегрувати та застосовувати одержані знання з різних міжпредметних сфер у процесі розв’язання теоретично-прикладних завдань у конкретній області дослідження;
- здатність ініціювати, обґрунтовувати та управляти актуальними науковими проектами інноваційного характеру;
- здатність самостійно проводити наукові дослідження, комунікувати у колективі та виявляти лідерські здібності при виконанні наукових проектів;
- здатність усвідомлювати та нести особисту соціально-моральну відповідальність за одержані наукові результати дослідження;
- здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань.
Форма навчання: денна
Академічна мобільність:
Практика/стажування:
Керівник освітньої програми, контактна особа:
Професійні профілі випускників:
Доступ до подальшого навчання:
Інші особливості програми:
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури