Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Телекомунікації та радіотехніка

9.172.00.00 Телекомунікації та радіотехніка
Кваліфікація: Доктор філософії за спеціальністю "Телекомунікації та радіотехніка"
Рік вступу: 2018
Тривалість програми: 4 роки, з яких 2 роки – освітня складова
Кількість кредитів: 60 кредитів ЄКТС освітньої складової
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Третій (освітньо-науковий) рівень, дев'ятий рівень НРК, третій цикл РК-ЄПВО
Галузь знань: Електроніка та телекомунікації
Особливі умови вступу: Вступні випробування зі спеціальності та іноземної мови.
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми, індивідуального навчального плану та захист дисертаційної роботи.
Характеристика освітньої програми:
Надати теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання оригінальних наукових досліджень у галузі Електроніки та телекомунікацій за спеціальністю Телекомунікації та радіотехніка, що направлені на отримання нових наукових знань, підготовки та захисту дисертації, подальшої професійно-наукової діяльності. Наукова складова освітньо-наукової програми визначається індивідуальним навчальним планом аспіранта.
Набуті компетентності:
- здатність продемонструвати поглиблені знання і розуміння наукових і математичних принципів, що лежать в основі телекомунікацій та радіотехніки, включаючи методики проведення експериментів, збору та оброблення даних, методи та засоби моделювання;
- знання прикладних технологій телекомунікаційних та радіотехнічних систем, рівень цих знань повинен бути достатнім для проведення наукових досліджень на рівні останніх світових досягнень і направленим на їх розширення та поглиблення;
- здатність продемонструвати знання основ економіки та управління науково-дослідними проектами;
- здатність робити огляд та пошук інформації в спеціалізованій літературі, використовуючи різноманітні ресурси: журнали, бази даних, он-лайн ресурси;
- здатність вести спеціалізовані наукові семінари та публікувати наукові статті в основних наукових журналах у даній області;
- здатність застосовувати знання і навички для ідентифікації, формулювання і вирішення технічних задач спеціальності, використовуючи відомі та створені методи;
- здатність застосовувати знання і розуміння для розв’язування задач синтезу та аналізу в телекомунікаційних системах;
- уміння поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення наукових завдань із спеціальності з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів;
- уміння виконувати відповідні експериментальні дослідження та застосовувати дослідницькі навички за професійною тематикою.
- здатність ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу систем і їх складових;
- здатність ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди;
- здатність підготувати та успішно захистити дисертаційну роботу на основі індивідуальних досліджень, а також використати (та визнати) результати інших членів наукової групи;
- здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань;
- здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики;
- здатність демонструвати розуміння основних засад охорони праці та безпеки життєдіяльності та їх застосування.
- здатність ясно та ефективно описувати інтенсивні, глибокі й деталізовані результати наукової роботи;
- уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову ділову комунікацію українською мовою та іноземною (англійською) мовою на достатньому професійному рівні;
- здатність до використання різноманітних методів, зокрема інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях.
Форма навчання: денна
Академічна мобільність: У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів.
Практика/стажування: Педадогічний практикум
Керівник освітньої програми, контактна особа: д.т.н., професор Климаш Михайло Миколайович
Професійні профілі випускників: Робочі місця у державних та приватних вищих навчальних закладах, наукових і науково-дослідних установах на посадах викладачів та дослідників, на підприємствах та в організаціях різних видів діяльності та форм власності на керівних посадах.
Доступ до подальшого навчання: Наукова програма четвертого (наукового) рівня вищої освіти «Доктор наук»
Інші особливості програми: Освітньо-наукова програма спрямована на актуальні аспекти спеціальності, в рамках якої можлива подальша наукова та викладацька кар'єра.
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури