Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Біотехнології та біоінженерія

9.162.00.00 Біотехнології та біоінженерія
Кваліфікація: доктор філософії з біотехнології та біоінженерії
Рік вступу: 2019
Тривалість програми: 2 роки
Кількість кредитів: 60
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Третій (освітньо-науковий) рівень, дев'ятий рівень НРК, третій цикл РК-ЄПВО
Галузь знань: Хімічна та біоінженерія
Особливі умови вступу: - іспит з іноземної мови; - іспит зі спеціальності біотехнології та біоінженерія" - співбесіда з фаху.
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Підсумкова державна атетстація включає виконання освітньої і наукової складової програми та захист дисертаційної роботи.
Характеристика освітньої програми:
Надання знань для розв’язування комплексних проблем в галузі біотехнології, мікробіології, генетики, біоінженерії, проводити дослідницько-інноваційну діяльність, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань, а також практичне впровадження отриманих результатів.
Набуті компетентності:
-знання сучасних методів проведення досліджень в області молекулярної біотехнології та біоінженерії з метою створення нових біотехнологічних об’єктів;
- глибинні знання теоретичних основ біотехнології та біоінженерії;
- глибинні знання сучасних фізико-хімічних та біофізичних методів визначення біоорганічних препаратів.
- знання методів генної, клітинної інженерії та селекції мікроорганізмів та рослин.
- знання сучасних методів вивчення та ідентифікації ГМО, імуно- та ДНК-діагностики.
- знання та розуміння філософської методології наукового пізнання, психолого-педагогічних аспектів професійно-наукової діяльності, власний науковий світогляд та морально-культурні цінності;
- знання англійської мови, необхідні для усного та письмового представлення результатів наукових досліджень, ведення фахового наукового діалогу, повного розуміння англомовних наукових текстів.
- здійснювати пошук, аналізувати і критично оцінювати інформацію з різних джерел;
- застосовувати знання і розуміння для розв’язування задач синтезу та аналізу елементів та систем, характерних обраній області наукових досліджень;
- досліджувати і моделювати процеси в біологічних системах;
- застосовувати системний підхід, інтегруючи знання з інших дисциплін та враховуючи нетехнічні аспекти, під час розв’язання теоретичних та прикладних задач обраної області наукових досліджень;
- поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію розв’язання науково-прикладних задач з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів.
- ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди;
- самостійно виконувати експериментальні дослідження та застосовувати дослідницькі навички;
- оцінити доцільність та можливість застосування нових методів і технологій в задачах розробки біотехнологічних основ і методів виробництва нових біопродуктів і біопрепаратів, удосконалення вже існуючих;
- аргументувати вибір методів розв’язування науково-прикладної задачі, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення;
- здатність адаптуватись до нових умов, самостійно приймати рішення та ініціювати оригінальні дослідницько-інноваційні комплексні проекти;
- здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань;
-здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.
Форма навчання: денна
Академічна мобільність: заохочується
Практика/стажування: можливість наукового стажування в науково-дослідних закладах та університетах за договорами проспівпрацю та закордоном
Керівник освітньої програми, контактна особа: глова НМК спеціальності, к.х.н., доц. Швед Ольга Василівна; ovshved@ukr.net
Професійні профілі випускників: Професія - біотехнолог; посади: - керівник підприємства; - керівник відділу з патентної та дослідницької роботи; - керівник відділу нової техніки та теїхнології; - викладач вищого навчального закладу
Доступ до подальшого навчання: Докторантські наукові програми четвертого рівня вищої освіти для здобуття ступеню - доктор наук
Інші особливості програми: Захист дисертаційної роботи може здійснюватися українською та англійською мовами
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури