Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Міжнародні економічні відносини

9.056.00 Міжнародні економічні відносини
Кваліфікація: Доктор філософії з галузі міжнародні відносини за спеціальністю міжнародні економічні відносини
Рік вступу: 2016
Тривалість програми: 4 роки, з яких 2 роки – освітня складова
Кількість кредитів: 60 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Третій (освітньо-науковий) рівень, дев'ятий рівень НРК, третій цикл РК-ЄПВО
Галузь знань: Соціальні та поведінкові науки
Особливі умови вступу: немає
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми:
Характеристика освітньої програми:
освітньо-наукова програма ґрунтується на фундаментальних постулатах міжнародних економічних відносин та результатах сучасних наукових досліджень у сфері інноваційного розвитку теорії і практики міжнародної економіки. Спрямована на розвиток теоретико-методологічної та методико-прикладної бази міжнародних економічних відносин з акцентуалізацією новітніх тенденцій розвитку світового господарства, що поглиблює фаховий науковий світогляд і забезпечує підґрунтя для проведення наукових досліджень та подальшої професійно-наукової діяльності
Набуті компетентності:
- Здатність продемонструвати знання сучасних концептуально-методологічних та методичних засад із міжнародних економічних відносин.
- Здатність продемонструвати знання вітчизняного і зарубіжного наукового доробку та практичного досвіду у сфері міжнародних економічних відносин.
- Здатність продемонструвати знання теоретико-прикладних засад та сфер міжнародних економічних відносин.
- Здатність продемонструвати знання і розуміння класичної та сучасної методологічно-методичної бази досліджень у різних сферах міжнародних економічних відносин.
- Здатність продемонструвати знання та розуміння філософської методології наукового пізнання, психолого-педагогічних аспектів професійно-наукової діяльності, власний науковий світогляд та морально-культурні цінності.
- Здатність продемонструвати достатні знання англійської мови, ведення фахового наукового діалогу, повного розуміння англомовних наукових текстів.
- Застосовувати одержані знання з різних предметних сфер міжнародних економічних відносин.
- Інтегрувати та застосовувати одержані знання з різних міжпредметних сфер у процесі розв’язання теоретико-прикладних завдань.
- Обирати і застосовувати методологію та інструментарій наукового дослідження при здійсненні теоретичних й емпіричних досліджень.
- Проводити наукові дослідження та виконувати наукові проекти, визначення цілей та завдань, обґрунтування та комерціалізації результатів дослідження, формулювання авторських висновків і пропозицій.
- Здійснювати економіко-математичне прогнозування, моделювання та соціально-економічне діагностування у сфері міжнародних економічних відносин.
- Вести наукову бесіду та дискусію українською та англійською мовою на належному фаховому рівні, презентувати результати наукових досліджень, організовувати та проводити навчальні заняття.

- Уміння спілкуватись діловою науковою та професійною мовою, застосовувати різні стилі мовлення, методи і прийоми спілкування, демонструвати широкий науковий та професійний словниковий запас.
- Уміння застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні інструменти і технології для забезпечення ефективних наукових та професійних комунікацій.
- Здатність самостійно проводити наукові дослідження та приймати рішення.
- Здатність формулювати власні авторські висновки, пропозиції та рекомендації.
- Здатність усвідомлювати та нести особисту відповідальність за одержані результати дослідження.
Форма навчання: денна
Академічна мобільність: у рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів
Практика/стажування: педагогічний практикум
Керівник освітньої програми, контактна особа: д.е.н., проф. Пирог Ольга Володмирівна
Професійні профілі випускників:
Доступ до подальшого навчання: наукова програма четвертого (наукового) рівня вищої освіти «Доктор наук»
Інші особливості програми: освітньо-наукова програма реалізується українською та англійською мовами
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури