Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Набір студентів та організація навчального процесу університету

Назва Тип документа Від
1 Правила прийому Правила
2 Документи Приймальної комісії Положення
3 Організація проведення контролю залишкових знань студентів Положення
4 Організація роботи щодо проведення Всеукраїнських студентських олімпіад та конкурсів кваліфікаційних робіт Положення 2013
5 Планування та реєстрація методичних видань університету та видача сертифікатів якості Положення
6 Регламент роботи Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» Регламент 2001
7 Правила внутрішнього розпорядку Національного університету «Львівська політехніка» Правила 17 травня 2016
8 Статут університету Статут 27 квітня 2016
9 Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Національного університету «Львівська політехніка» Положення 13 лютого 2017
10 Положення про матеріальне заохочення науково-педагогічних, педагогічних, наукових та інженерно-технічних працівників і докторантів Національного університету «Львівська політехніка» Положення 11 лютого 2020
11 Методика розподілу штатів Методика 17 червня 2015
12 Положення про порядок представлення науково-педагогічних працівників до присвоєння вчених звань професора Положення 2013
13 Положення про почесного доктора і професора Положення 2013
14 Положення про нагородження відзнаками Національного університету «Львівська політехніка» Положення 2013
15 Положення про конкурсний відбір претендентів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у Національному університеті «Львівська політехніка» Положення 10 травня 2016
16 Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників Національного університету «Львівська політехніка» Положення 2013
17 Інструкція з діловодства у Національному університеті «Львівська політехніка» Інструкція 2011
18 Порядок організації прийому іноземних делегацій Порядок 2013
19 Наказ про внесення змін у номенклатуру справ Наказ 1 вересня 2016
20 Положення про оцінювання роботи науково-педагогічних працівників кафедри та визначення їхніх рейтингів Положення 27 квітня 2015
21 Положення «Про студентське самоврядування Національного університету "Львівська політехніка"» Положення 25 травня 2016
22 Положення про раду з молодіжної політики Положення 2013
23 Положення про Студентське містечко Положення 2013
24 Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Правила 2013
25 Положення про порядок поселення в гуртожитки студмістечка Положення 15 лютого 2017
26 Положення про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів і докторантів Львівської політехніки Положення 31 січня 2017
27 Положення про табірну раду Положення 2013
28 Витяг з Положення про Народний дім Просвіта Витяг 2013
29 Витяг зі Статуту Спортивного клубу Львівської політехніки Витяг 2013
30 Положення про науково-дослідну частину Положення 18 травня 2015
31 Положення про науково-технічну раду Положення 3 вересня 2007
32 Положення про наукову школу Положення 2013
33 Тимчасове положення про конкурс наукових робіт Положення 2013
34 Тимчасове положення про порядок виконання науково-дослідних робіт Положення 2013
35 Положення про атестацію наукових працівників Положення 2013
36 Положення про порядок видання монографій Положення 2013
37 Положення про гранти Національного університету «Львівська політехніка» для молодих вчених Положення 28 березня 2016
38 Положення про порядок відбору на навчання студентів та аспірантів, стажування працівників Положення 2013
39 Положення про науково-навчальний центр з правами Відділення цільової підготовки Положення 2013
40 Положення про координаційну раду Положення 2013
41 Примірне положення про науково-навчальний комплекс Положення 2013
42 Положення про щорічний конкурс «Кращий молодий науковець року» Положення 2012
43 Положення про навчально-науковий інститут Національного університету «Львівська політехніка» Положення 24 травня 2018 р
44 Положення про кафедру Національного університету «Львівська політехніка» Положення 26 березня 2018 р.
45 Положення про навчально-наукову лабораторію Національного університету «Львівська політехніка» Положення 2013
46 Положення про науково-технічну бібліотеку Національного університету «Львівська політехніка». Положення 2013
47 Положення про Видавництво Національного університету «Львівська політехніка» Положення 2013
48 Положення про Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка» Положення 2013
49 Положення про Інститут дистанційного навчання Національного університету «Львівська політехніка» Положення 2013
50 Положення про Львівський техніко-економічний коледж Положення 2013
51 Положення про науково-методичну раду Положення 2013
52 Положення про методичну раду навчально-наукового інституту Положення 2013
53 Положення про навчально-консультативні центри Положення 2013
54 Положення про Малу технічну академію наук учнівської молоді Положення 2013
55 Регламент виборів делегатів Конференції трудового колективу Регламент 2013
56 Регламент виборів до Вченої ради Національного університету Регламент 2013
57 Регламент обрання на посаду директора навчально-наукового інституту Регламент 10 травня 2016
58 Регламент виборів до Вчених рад навчально-наукових інститутів Регламент 2013
59 Положення про рейтингування кафедр Національного університету «Львівська політехніка» Положення 17 січня 2020
60 Статут громадської організації «Асоціація випускників Національного університету „Львівська політехніка“» Статут 2017
61 Тимчасове положення про інтелектуальний навчально-науковий центр ПКО Положення 2013
62 Положення про веб-сайт Національного університету «Львівська політехніка» Положення 2013
63 Положення про приймальну комісію Положення 28 березня 2017
64 Регламент формування контингенту студентів для навчання Регламент 2013
65 Положення про викладання іноземними мовами Положення 2014
66 Положення про організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів навчання студентів Положення 10 липня 2018 р.
67 Положення про викладача-куратора Положення 2013
68 Положення про формування та реалізацію індивідуальних навчальних планів студентів Положення 18 квітня 2018 р.
69 Положення про організацію і проведення практики Положення 2013
70 Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційних комісій Положення 7 червня 2017
71 Положення про захист студентами, курсантами та екстернами Національного університету «Львівська політехніка» кваліфікаційних робіт іноземною мовою Положення 2013
72 Порядок вибору навчальних дисциплін студентами Національного університету «Львівська політехніка» Порядок 30 червня 2016
73 Положення про консультанта кафедри з питань формування і використання фонду документів та ІР НТБ Положення 2013
74 Положення про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників Положення 2016
75 Положення про Всеукраїнську олімпіаду у Національному університеті «Львівська політехніка» для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти Положення 2013
76 Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті «Львівська політехніка» Положення 10 грудня 2015
77 Порядок перезарахування навчальних дисциплін Порядок 2015
78 Регламент перевірки студентських робіт на плагіат Регламент 10 листопада 2016
79 Положення про організацію і контроль самостійної позааудиторної роботи студентів Положення 10 липня 2018 р.
80 Положення про рейтингове оцінювання досягнень студентів Положення 10 липня 2018 р.
81 Положення про формування, затвердження та оновлення освітніх програм в Національному університеті «Львівська політехніка» Положення 07 листопада 2017р.
82 Положення про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів, докторантів Національного університету «Львівська політехніка» Положення 8 жовтня 2018р.
83 Наказ про затвердження положень Системи управління якістю та про підрозділи університету Наказ 31 серпня 2018
84 Політика та цілі університету у сфері якості та його організаційної структури Наказ 27 квітня 2018