Вступ 2020: рейтингові списки

Результати творчих конкурсів

Наукова діяльність кафедри цивільного права та процесу

Науково-дослідна робота кафедри цивільного права та процесу відповідає пріоритетним напрямам науки і техніки в Україні, відображає пошук шляхів вирішення актуальних проблем юридичної науки, наукові здобутки і тенденції розвитку юридичної науки в світі, спрямована на залучення студентської молоді до наукових досліджень у галузі цивільного права.

Загальна наукова тема кафедри: «Цивільно-правове забезпечення суспільних трансформацій в умовах євроінтеграції» (державний реєстраційний номер 0119U103040). 

Основні напрями наукових досліджень викладачів кафедри цивільного права та процесу та теми, за якими здійснюється керівництво науковою роботою:

 • Цивільне право і процес: сучасний стан та шляхи удосконалення (Дутко А.О., Римарчук Р.М., Василів С.С., Зільник Н.В.);
 • Захист прав та законних інтересів громадян України у сфері власності (Личенко І.О.);
 • Правові засади створення та діяльності суб’єктів господарювання (Долинська М.С.);
 • Становлення та розвиток законодавства про нотаріальну діяльність в Україні (Долинська М.С.);
 • Формування понятійно-категоріального апарату галузей права (Баїк О.І.);
 • Правове забезпечення екологічних та природоресурсних відносин та екологічної безпеки (Павлів-Самоїл Н.П., Марич Х.М., Личенко І.О. Заболотна Н.Я., Тарнавська М.І.);
 • Адвокатура: вітчизняний та іноземний досвід організації та функціонування (Личенко І. О., Баїк О.І., Чорнописька В. З., Бобко У.П., Дашо Т.Ю.);
 • Правове регулювання трудової міграції (Павлів-Самоїл Н.П.);
 • Правове забезпечення укладення колективних договорів та угод в Україні (Бобко У.П.);
 • Провадження у справах, що виникають із шлюбних правовідносин (Німак М.О.);
 • Правове регулювання трудових та інших, пов’язаних з ними відносин (Остапенко Л.О.);
 • Проблеми формування нових галузей в системі права України (Павлів-Самоїл Н.П., Чорнописька В.З.);
 • Охорона прав та законних інтересів особи (Буряк Я.Я.).

Викладачі кафедри працюють над дисертаційними дослідженнями на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук:

 1. Буряк Я. Я. «Охорона прав та законних інтересів особи у сфері публічного управління в контексті людиноцентристської спрямованості доктрини адміністративного права»;
 2. Остапенко Л. О. «Сучасні засади правового регулювання трудових та інших, пов’язаних з ними відносин, в контексті соціальної політики держави».

Також над дисертаційними дослідженнями на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук:

 1. Бльок Н. В. «Детермінація трудової міграції населення в Україні: адміністративно-правовий аспект»;
 2. Маркович Х. М. «Правова ідеологія як феномен організації державного суспільства».

Результати наукових досліджень науково-педагогічного складу кафедри відображені у змісті опублікованих навчальних посібників, монографій, дисертаційних досліджень, наукових статей у фахових періодичних виданнях.

Зокрема за 2019 рік викладачами кафедри опубліковано 8 монографій (1 розділ монографії англійською та 23 розділи монографій українською мовою); 3 навчальні підручники; 6 навчальних посібників; 5 конспектів лекцій; 104 статті, з них: 66 у наукових виданнях, що входять до наукометричних баз даних, зокрема 6 статей, що входять у Scopus та Web of Science; 255 тез доповідей та 148 тез доповідей студентів на науково-технічних конференціях; було захищено 1 дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук (Баїк О.І.).

За 2016-2019 рр. опубліковано наступні монографії:

 1. Добош З. А., Маськовіта М. М. , Буряк Я. Я. , Остапенко Л. О. , Дембіцька С. Л. Господарське право та господарське судочинство в Україні: монографія. Львів: Видавництво «Сполом», 2019. 156 c.
 2. Долинська М. С. Маркович Х. М. , Німак М. О. , Павлюк Н. М. Нотаріат України: теоретичні та практичні засади функціонування: монографія.  Львів: ТзОВ "Растр-7", 2019. 222 c.
 3. Дутко А. О. Римарчук Р. М., Ортинська Н. В., Василів С. С., Зільник Н. М. Цивільне право і процес: сучасний стан та шляхи удосконалення: монографія,– Львів: Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти, 2019. 190 c.
 4. Личенко І. О. Баїк О. І. , Чорнописька В. З. , Бобко У. П. , Дашо Т. Ю.  Адвокатура: вітчизняний та іноземний досвід організації та функціонування: монографія. Львів: Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти, 2019. 169 c.
 5. Парасюк М. В., Грабар Н. М. , Заболотна Н. Я. , Марич Х. М. , Тарнавська М. І.  Правове регулювання екологічних та природоресурсних відносин в Україні: монографія. Львів: Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти, 2019. 210 c.
 6. Баїк О. І. Понятійно-категоріальний апарат податкового права України: теоретико-правове дослідження: монографія. Видавництво Львівської політехніки, 2018. 360 с.
 7. Личенко І. О. Жаровська І. М., Марич Х. М. Адміністративно-правове забезпечення екологічної безпеки в Україні: монографія. Львів: Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка», 2018. 165 с.
 8. Буряк Я. Я., Дутко А. О., Личенко І. О., Паньонко І. М., Чорнописька В. З. Захист цивільних прав, свобод та законних інтересів в умовах суспільно-правових трансформацій: монографія / за ред. Паньонка І. М.. Личенко І.О. Львів: Інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка», 2018. 248 с.
 9. Долинська М. С. Ґенеза та еволюція нотаріальної діяльності на теренах Львівщини: монографія. Львів: Растр-7, 2018. 196с.
 10. Dolynska Mariia.Theoretical-legal and applied aspects of the notarial procedure concerning the certification of wills (Теоретико-правові та прикладні аспекти нотаріального процесу щодо посвідчення заповітів) / Development trends in legal science and practice: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph / edited by authors. Riga, Latvia : “BaltijaPublishing”, 2018. p. 62-84.
 11. Грищук О. В., Заболотна Н. Я. Юридична техніка творення та тлумачення нормативно-правових договорів: теоретико-правовий вимір: монографія. Хмельницький, 2017. 214 с.
 12. Личенко І. О., Комарницька І. І. Адміністративно-правові засади профілактики правопорушень у сфері власності: монографія. Львів: Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка», 2017. 188 с.
 13. Остапенко Л. О. Адміністративна відповідальність за правопорушення, вчинені в сферіохорони праці: монографія. Львів: Растр-7. 2016. 224 с.
 14. Тарнавська М. І., Рабінович С. П. Моральні оцінки при застосуванні права: питання теорії та практики: монографія. Львів: Сполом, 2016. 240 с.

За 2016-2019 рр. викладачами кафедри опубліковано навчальні підручники:

 1. Личенко І. О., Марич Х. М. , Баїк О. І., Заболотна Н. Я., Попадинець Г. О., Тарнавська М. І. Екологічне право: підручник. Львів: Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти, 2019. 432 c.
 2. Бойчук Т.В., Дутко А. О., Кучер В.О., Демків Р.Я., Євхутич І.М., Майкут Х.В., Парасюк В. М., Парасюк М. В., Грабар Н. М. , Курило Т.В., Верба-Сидор О. Сімейне право України: підручник. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2018. 480 c.
 3. Долинська М. С. Нотаріальний процес: підручник.  Львів: Видавництво Львівського державного університету внутрішніх справ, 2019. 652 c.
 4. Адміністративне право України. Повний курс: підручник / Галунько В., Діхтієвський П., Кузьменко О., Стеценко С., Дембіцька С. та ін. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. 446 с.
 5. Долинська М. С. Нотаріат: підручник. Львів. Ліга-Прес. 2018. 398 с.

За 2016-2019 рр. викладачами кафедри опубліковано навчальні посібники:

 1. Личенко І. О. Сімейне право: навчальний посібник. Львів: Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти, 2019. 153 c.
 2. Личенко І. О. Адвокатура зарубіжних країн: навчальний посібник. Львів: Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти, 2019. 255 c.
 3. Остапенко Л. О. Павлів-Самоїл Н. П., Маркович Х. М. Трудове право: навчальний посібник. Львів: Видавництво "Растр-7", 2019. 134 c.
 4. Остапенко О. І., Ковалів М. В., Єсімов С. С. , Гулак Л. С., Отчак Н. Я., Остапенко Л. О. Адміністративне право України (Загальна частина): навчальний посібник. Львів: Львів: СПОЛОМ, 2019. 504 c.
 5. Долинська М. С. Електронні сервіси в господарській діяльності: навчальний посібник. Львів: ЛьвДУВС, 2018. 268 c.
 6. Личенко І. О. Адвокатура зарубіжних країн: Конспект лекцій для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право». Львів : Навчально-науковий Інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка», 2018. 235 с.
 7. Павлів-Самоїл Н.П., Німак М. О., Бльок Н. В. Спадкування в Україні: у таблицях і схемах: навчально-методичний посібник. Львів: «Растр-7», 2018. 175 с.
 8. Паньонко І. М., Фартушок Т. Б., Буряк Я. Я. Господарське судочинство: в таблицях і схемах 2018: навчальний посібник. Львів: Видавництво «Растр-7», 2018. 222 c.
 9. Основи ІТ-права: навч. посіб. / Т. В. Бачинський, Р. І. Радейко, О. І. Харитонова та ін.: за заг. ред. Т. В. Бачинського. 2-е вид., доповнене і перероблене. Київ: Юрінком Інтер, 2017. 208 с.
 10. Дембіцька С. Л., Зільник Н. М. Господарський процес: навч. посібник. Вид-во Львівської політехніки. 2018. 268 с.
 11. Дембіцька С. Л, Бек У. П. Сімейне право: Конспект лекцій для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 081 «Право». Львів: Растр-7, 2018. 194 с.
 12. Остапенко Л. О. Трудовий кодекс України: проект (альбом схем) Львів: Растр-7, 2017. 128 с.
 13. Остапенко Л. О. Трудове право: навчально-методичний посібник. Львів: Раст-7, 2017 112 с.
 14. Личенко І. О. Марич Х. М., Ортинська Н. В. Екологічне право (загальна частина): навч. пос. для студ. вищ. навч. закл. Львів : Інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка», 2016. 280 с.

Інтернаціоналізація діяльності кафедри

Публікації викладачів кафедри іноземною мовою:

 1. Oksana Strelchenko, Iryna Lychenko, Liubov Shevchenko Doctrinal characteristic of public procurement of medicines as a fundamental element of the state financial guarantees of the pharmaceutical sphere. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4, No. 5. Р.338-342. Режим доступу: http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/578 (Web of Science Core Collection)
 2. Oleksandr Mykolenko, Iryna Lychenko, Olena Klymiuk Financial and economic bases of the functioning of state executive bodies: past, present and prospects of improvement. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. Vol. 5, No. 1. Р.126-130. Режим доступу: http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/609 (Web of Science Core Collection)
 3. Blikhar V. S., Zharovska I. M., Lychenko I. O. Socio-cultural and philosophical-legal dimensions of the gender identity problem. Anthropological Measurements of Philosophical Research, 2019, No.  15. P. 58-72. Режим доступу: http://ampr.diit.edu.ua/article/view/168812 (Web of Science Core Collection)
 4. Mokrytska N., Dolynska M. Part-time work as a flexible work arrangement (european context) // Humanities & Social Sciences Reviews. 2019. Vol. 7, No. 5.  P. 1210–1220. (SciVerse SCOPUS).
 5. Mokrytska N., Dolynska M., Revak I. Financing of public works as a form of temporary legal employment of unemployed citizens in Ukraine // International Journal of Economics and Business Administration. 2019. Vol. 7, issue 2.  P. 237–248. 0,54 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS).
 6. Zharovska I., Lychenko I., Slyvka S., Slyvka B., Shai R. Human rights: the globalization dimension. Praha: Publishing House «Education and Science» s.r.o., 2019. 104 c.
 7. Lychenko Iryna, Zharovska Iryna. Implementation of the protection of property rights by the National police of Ukraine in the context of the human-centered orientation of the doctrine of administrative law. Visegrad Journal on Human Rights. 2019. № 5, vol. 2. P. 92–96. 
 8. Buryak Y. Theoretical bases of administrative and legal protection of a person’s interests in public administration. Європейські перспективи. 2019. № 4.  С. 76–81.
 9. Lychenko I. Protection of property rights in the areas of conducting united forces operation // ΛΌΓΟΣ : collection of scientific papers / NGO «European Scientific Platform». – 2019. – Vol. 3 : With proceedings of the International scientific and practical conference "Scientific discoveries: projects, strategies and development", October 25, 2019, Edinburgh,Scotland, UK.  P. 30–32.

Кафедра є організатором проведення міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів:

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Адвокатура в умовах сучасних змін» 03.04.2020, м. Львів. (міжнарод.).
 2. ІІ Міжнародна конференція «Відродження гідності людей „Золотого Віку“ в українському суспільстві», 25.11.2019 — 27.11.2019, с. Олефірівка Миргородського району Полтавської області. (міжнарод.).
 3. IV Круглий стіл «Стратегія екологічної безпеки України: соціально-економічний та правовий вимір», 17.05.2019, м. Львів. 

Міжнародні угоди кафедри про наукову співпрацю:

 1. Брестський державний університет ім. А.С.Пушкіна, Брест (Білорусь).
 2. Академія поліції МВС, Баку (Азербайджан).

Заходи в рамках міжнародних угод кафедри

На кафедрі цивільного права та процесу пройшла підвищення кваліфікації (стажування) Горупа Тетяна Олександрівна, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін Брестського державного університету імені О. С. Пушкіна (м. Брест, Республіка Білорусь) з 18.11.2019р. по 24.11.2019р. в рамках Договору про співпрацю між Брестським державним університетом імені О. С. Пушкіна (м. Брест, Республіка Білорусь) та Національним університетом «Львівська політехніка» від 23.03.2017 р. № 71/17.

 Перелік міжнародних наукових заходів, проведених за кордоном, в яких взяли участь викладачі кафедри:

 1. International scientific and practical conference "Legal practice in EU countries and Ukraine at the modern stage", Arad, 25.01.2019 – 26.01.2019.
 2. Василів С.С. К вопросу о системе субъектов административно-деликтной юрисдикции.
 3. Conferința internațională științifico-practică "Particularitățile adaptării legislației Republicii Moldova și Ucrainei la legislația Uniunii Europene", Chişinău, Moldova, 23.03.2019 – 24.03.2019.
 4. Остапенко Л.О. Про загальне бачення актів реалізації трудових відносин (Остапенко Л. О.).
 5. Долинська М.С. Початки правового регулювання спадкування на українських землях на початку ХХ століття.
 6. International scientific and practical conference devoted to the celebration of 5th anniversary of Visegrad Journal on Human Rights "Development of legal science: choice mechanisms and priorites implementation", Snina, 07.06.2019 – 08.06.2019.
 7. Тарнавська М.І. Проблематика захисту прав майбутніх поколінь в Urgenda case та наукових публікаціях.
 8. International scientific and practical conference «New challenges of legal science in Ukraine and EU countries», Miskolc, 19.04.2019 – 20.04.2019.
 9. Марич Х.М. Правові форми участі громадськості у забезпеченні екологічної безпеки в Україні.
 10. Conferinţă internaţională ştiinţifico-practică "Partieularităţile adaptării legistaţiei Republicii Moldova şi Uerainei la legislaţia Uniunii Europene", Chişinău, Moldova, 23.03.2019 – 24.03.2019.
 11. Павлів-Самоїл Н.П. Формування правосвідомості у процесі міграції.
 12. Международная научно-практическая конференция "Теоретические и исторические основы укрепления казахстанской государственности и развитие национальной правовой системы"/International scientific and practical conference "Theoretical and historical bases of strengthening of the Kazakhstan statehood and development of a national legal system", Караганда, Казахстан, 15.11.2019 – 16.11.2019.
 13. Тарнавська М.І. Свобода выражения взглядов и экологический активизм в Европе.
 14. Зільник Н.М. Существенные условия договора о предоставлении туристических услуг (Зільник Н. М.).
 15. Долинська М.С. Сравнительный анализ субъектов нотариальной деятельности по законодательству Казахстана, Молдовы и Украины.
 16. Дутко А.О. Правовое положение родителей, не достигших совершеннолетия, по законодательству Украины.
 17. Павлів-Самоїл Н.П. Обоснование системности исследования миграции как целостной политическо-идеологической и социально-психологической структуры.
 18. Республиканская научно-практическая конференция "Противодействие преступности: криминологические, уголовно-правовые и уголовно-процессуальные аспекты", Брест, 28.03.2019.
 19. Паньонко І.М., Римарчук Р.М. Исторический анализ противодействия расследованию преступлений со стороны осужденных в местах лишения свободы.

Отримання викладачами кафедри сертифікатів з мов країн Європейського Союзу на рівні, не нижче В2:

 • Личенко І.О. (міжнародні мовні сертифікати зі словацької та англійської мови рівня В2);
 • Остапенко Л.О. (міжнародний мовний сертифікат з англійської мови рівня В2);
 • Паньонко І.М. (міжнародний мовний сертифікат з польської мови рівня В2);
 • Заболотна Н.Я. (міжнародний мовний сертифікат з польської мови рівня В2);
 • Долинська М.С. (міжнародний мовний сертифікат з польської мови рівня В2).

Отримання диплома магістра за спеціальністю «Філологія» спеціалізація «Германські мови та література (перша - англійська)» професійна кваліфікація «Викладач англійської і французької мов»:

 1. Чорнописька В.З..
 2. Добош З.А..
 3. Німак М.О..
 4. Павлів-Самоїл Н.П..

В рамках співпраці ІППО з Вищою лінгвістичною школою (м.Ченстохова, Республіка Польща) з 02 грудня по 06 грудня 2018 року пройшли стажування Паньонко І.М., Долинська М.С., Заболотна Н.Я, Чорнописька В.З., Остапенко Л.О.

Наукова робота студентів

На кафедрі цивільного права та процесу функціонують студентські наукові гуртки «Цивіліст» та «Судове представництво».

Керівництво гуртками здійснюють к.ю.н., доцент кафедри цивільного права та процесу Заболотна Н.Я. та к.ю.н., асистент кафедри цивільного права та процесу Буряк Я. Я. Постійними членами гуртка є студенти II, III, IV курсів. Тематика доповідей студентів стосується дисциплін,
викладання яких забезпечується кафедрою цивільного права та процесу: цивільне право, господарське право, екологічне право, трудове право, земельне право, сімейне право та інші.Щомі

сяця члени студентського наукового гуртка проводять засідання та заслуховують доповіді студентів, обговорюють актуальні проблеми юридичної науки. Кращі наукові роботи студентів рекомендовані для оприлюднення на конференціях та інших науково-практичних заходах.

Метою гуртка «Судове представництво». є формування у студентів практичних навиків представництва інтересів у цивільному та господарському процесі.

Оновлено 5 міс 1 тижд тому