Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Навчання в аспірантурі іноземних громадян

До Університету приймаються іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, та мають документи про вищу освіту, які підтверджують наявність відповідного освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність. Прийом іноземців до Університету на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців.

Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до Університету за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями). У разі подання документів на неакредитовані освітні програми (спеціальності), іноземці та особи без громадянства особисто підписують окремий документ щодо проінформованості про відсутність акредитації та ознайомлення з частиною 6 статті 7 Закону України «Про вищу освіту»

Зарахування вступників з числа іноземців для навчання в аспірантурі за кошти фізичних та/або юридичних осіб може здійснюватися упродовж року.

Університет обчислює бали вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти. Мінімально необхідне для вступу значення кількості балів із загально-освітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування, – не менше ніж 4 (за 5-ти бальною шкалою).

Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між Університетом та іноземними закладами вищої освіти освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов’язань Університету.

Для вступу до аспірантури Університету іноземці та особи без громадянства особисто подають такі документи:

  • заяву про вступ до аспірантури у паперовій формі. У разі подання документів на неакредитовані освітні програми (спеціальності), іноземці та особи без громадянства особисто підписують окремий документ щодо проінформованості про відсутність акредитації та ознайомлення з частиною 6 статті 7 Закону України «Про вищу освіту»;
  • оригінали та копії диплома магістра (спеціаліста), додатка до нього;
  • копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
  • список та копії опублікованих наукових праць і патентів на винаходи (авторських свідоцтв про винаходи) за обраною спеціальністю; у разі відсутності наукових праць і патентів – реферат з обраної спеціальності;
  • рекомендаційний лист передбачуваного наукового керівника, з оцінкою наукових праць / реферату з обраної спеціальності, погоджений із завідувачем кафедри та директором профільного інституту;
  • копію посвідчення закордонного українця (за наявності);
  • поліс медичного страхування;
  • заяву про надання згоди на збір та обробку персональних даних.

Форми документів оприлюднюються на офіційному веб-сайті Університету.

Документи, зазначені у підпунктах 2-3 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу, засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Вступні випробування на навчання в аспірантурі іноземців та осіб без громадянства складаються з:

  • вступного іспиту зі спеціальності;
  • вступного іспиту з мови навчання.

Зарахування на навчання для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється за результатами вступних випробувань та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, та врахування балів успішності, що дають право для продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий рівень освіти.

Оновлено 3 міс 3 тижн тому