Основи е-дидактики

Автор: Носкова М.В.

Інформація про програму підвищення кваліфікації:

Напрям навчання: «Організація дистанційного навчання у закладі освіти»

Обсяг навчання: 30 год (1 кредит ЄКТС)

Категорія слухачів курсу: для педагогічних працівників закладів загальної середньої, професійно-технічної, фахової передвищої освіти

Мета курсу: формування у слухачів теоретичної бази знань та уявлень про розвиток освіти у сучасному цифровому суспільстві; сприйняття освіти як динамічної системи, важливої складової економічного та суспільного розвитку інформаційного суспільства ХХІ століття. Формування практичних навичок розвитку власного інформаційного середовища та персонального освітнього середовища, а також навичок взаємодії учасників освітнього процесу у єдиному освітньому середовищі освітнього закладу як складника відкритої освітньої системи.

Компетентності, що вдосконалюватимуться/набуватимуться в процесі навчання:

Курс підвищення кваліфікації «Основи е-дидактики» допоможе педагогам:

  • опанувати теоретичні знання про сутність, причини появи та розвитку відкритих освітніх систем, їхніх педагогічних можливостей,
  • допоможе набути практичних навичок формування власного освітнього середовища та освітнього середовища учнів;
  • набути навичок організації взаємодії освітніх середовищ учасників навчально-виховного процесу та освітніх закладів;
  • усвідомити роль та педагогічні можливості сучасних інформаційних технологій, їх значення у формуванні особистості глобалізованого світу, яка житиме у розвинутому цифровому суспільстві, що висуває нові вимоги до успішного фахівця та особистості.

Коротко про курс:

Відкриті освітні системи – нове явище у педагогічній науці, що виникли наприкінці ХХ століття та активно розвиваються у інформаційному суспільстві. Відкритість та доступність знань у поєднанні із саморозвитком та освітою впродовж життя стає умовою для формування успішного фахівця та особистості, здатної адекватно реагувати на виклики сучасного суспільства та адаптуватись у нових умовах економіки знань.

Структура курсу:

Тема 1. Відкрита освіта: сутність, принципи, тенденції розвитку.
Тема 2. Особисте освітнє середовище та середовище відкритого навчання.
Тема 3. Відкриті освітні ресурси. Класифікація відкритого освітнього контенту.
Тема 4. Передумови змін освітньої парадигми під впливом відкритої освіти.

 

Опис результатів навчальної діяльності:

Після завершення курсу учасники навчання зможуть:

  • створювати е-контент та зберігати його у власному інформаційному освітньому середовищі;
  • обрати е-інструменти для організації навчального заняття;
  • моделювати навчальне заняття з використанням е-інструментів.

Документ про завершення навчання: сертифікат про підвищення кваліфікації Національного університету «Львівська політехніка» 30 год (1 кредит ЄКТС)

Тривалість навчання: 1 місяць

Форма навчання: дистанційно

Початок навчання: по факту комплектації групи на підставі замовлень від закладів освіти та (або) зарезультатами реєстрації на навчання.

 

Навчання платне: про вартість навчання можна дізнатись тут