Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Спеціалізована вчена рада Д 35.052.03

Термін повноважень ради: 
11.07.2019 р. - 31.12.2020 р.
Спеціальності: 
08.00.03 Економіка та управління національним господарством
08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Голова ради: 

д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович

Заступники голови: 

д.е.н., проф. Алєксєєв Ігор Валентинович

Вчений секретар: 
к.е.н., доц. Завербний Андрій Степанович
Теми дисертацій Автор Дата захисту
Оцінювання вартості інноваційних технологій на підприємствах Міркунова Т.І. 27.12.2019
Моделі розвитку та державне регулювання людського капіталу в умовах глобалізації Шахно А.Ю. 09.12.2019
Організування та оцінювання маркетингової взаємодії підприємств на основі використання Інтернет-технологій Угольков Є.О. 01.11.2019
Формування та розвиток систем наукової і науково-технічної діяльності у закладах вищої освіти Жук Л.В. 01.11.2019
Стратегічне управління допоміжними бізнес-процесами у виробничо-господарських об'єднаннях Матвій С.І. 30.05.2019
Формування та розвиток систем кластеризації національної економіки Маслак О.О. 30.05.2019
Формування та розвиток економіко-управлінського інструментарію забезпечення бізнес-процесів Шуляр Р.В. 29.05.2019
Механізм державного управління інвестуванням в рекреаційній сфері Бондаренко Ю.Г. 29.05.2019
Економічна політика України в сфері енергетики в умовах євроінтеграції Завербний А.С. 27.05.2019
Стpaтегiя мapкетингу цiннoстi у фopмувaннi пoтенцiaлу кoнкуpентoспpoмoжнoстi пiдпpиємствa нa pинку мoлoкoпpoдуктiв Стець О.М. 27.05.2019
Оцінювання та державне регулювання систем краудфандингу в національній економіці Уголькова О.З. 06.05.2019
Системи адміністрування в управлінні підприємствами з урахуванням євроінтеграцій- них процесів Овчарук В.В. 06.05.2019
Інвестиційна стратегія як елемент антикризового управління підприємством Блинда Ю.О. 27.03.2019
Стратегія розвитку підприємств в ланцюгу створення складно-технічних систем Савченко Ю.Т. 27.03.2019
Дифузія результатів інноваційної діяльності машинобудівних підприємств Ванькович Л.Я. 20.02.2019
Економічне оцінювання та управління інформаційною діяльністю підприємств Шпак Ю.Н. 20.02.2019
Комерціалізація високотехнологічної продукції промислових підприємств Мирощенко Н.Ю. 10.12.2018
Модернізація основних засобів підприємств в умовах інвестиційного розвитку Стельмах Х.П. 10.12.2018
Економічне оцінювання та побудова органів управління персоналом підприємств Тарнавський М.І. 07.12.2018
Регулювання виробничо-господарської діяльності підприємств Лакіза В.В. 07.12.2018