Супровід наукової діяльності

У цьому розділі міститься інформація щодо організації та супроводу наукової діяльності, зокрема:

 • порядок погодження та підписання документів при укладанні госпдоговорів;
 • форми документів для укладання та виконання госпдоговорів;
 • форми виконання робіт за індивідуальним договором підряду;
 • форми угод про співпрацю;
 • порядок проведення наукових заходів;
 • порядок державної реєстрації та звітності НДР за кафедральною тематикою;
 • порядок проведення експертної оцінки матеріальних носіїв інформації;
 • захист об'єктів права інтелектуальної власності;
 • порядок заснування наукового видання.

Порядок погодження та підписання документів при укладанні господарських договорів

1. Оформлення документів

Форми документів: для укладання господарського договору (договір на створення (передавання) науково-технічної продукції та додатки до нього: календарний план та протокол угоди про договірну ціну) та виконання господарського договору (акт здавання-приймання науково-технічної продукції та технічний акт здавання-приймання науково-технічної продукції) можна отримати у відділі науково-організаційного супроводу наукових досліджень (кім. 344 головного корпусу) або роздрукувати з сайту Львівської політехніки за посиланням.

Для господарських договорів на виконання науково-дослідних робіт додатково формують Технічне завдання (відповідно до вимог ДСТУ 3973-2000). Після завершення договору формується науковий звіт (згідно з вимогами ДСТУ 3008-95).

2. Погодження та підписання

Документи, підписані науковим керівником та керівником роботи, подаються у відділі науково-організаційного супроводу наукових досліджень (кім. 344 гол. корпусу) з 11.30 до 13.00 та з 13.30 до 15.30.

Для попереднього узгодження проект договору та супровідні документи можна надіслати на електронну адресу science.contract@lpnu.ua.

3. Отримання документів

Термін підписання та отримання документів  за умови їхнього належного оформлення становить два робочі дні (в особливих випадках – три робочі дні); у іншому випадку документи повертаються на доопрацювання.

Форми документів для укладання та виконання господарських договорів

Форми документів для виконання робіт за індивідуальним договором підряду

Форми угод про співпрацю

У приєднаних файлах (.doc) подано форми документів для налагодження співпраці в науковій сфері із закордонними партнерами, закладами вищої освіти, організаціями та установами України.

Порядок проведення наукових заходів

Порядок підготовки та проведення наукових заходів (конференцій, конгресів, шкіл, форумів, семінарів, круглих столів тощо) у Національному університеті «Львівська політехніка»

За два місяці до проведення заходу оформлюються подання на ім’я Ректора (за підписом директора інституту), наказ та плановий кошторис заходу. Підставою для оформлення наказу є подання директора навчально-наукового інституту з резолюцією Ректора. В поданні вказується:

 • доцільність проведення наукового заходу;
 • прізвище, ім’я, по батькові голови та заступників програмного і організаційного комітетів конференції;
 • місце та дата проведення заходу (ауд., навчально-науковий корпус, год.).

Якщо захід організовується та проводиться спільно з іншими установами, то це теж необхідно зазначити у поданні.
Підставою для проведення наукових та науково-технічних заходів у Національному університеті «Львівська політехніка» є наказ ректора (зразки наказів на проведення міжнародної / всеукраїнської конференції подано у приєднаних файлах), яким затверджуються:

 • терміни проведення заходу;
 • склад програмного та організаційного комітетів;
 • план підготовки і проведення заходу.

Якщо захід організовується та проводиться спільно з іншими установами, то це теж необхідно зазначити в наказі.
Інформаційні листи про конференцію розсилаються після затвердження наказу про проведення заходу.
Програмний комітет конференції здійснює підготовку до проведення наукового заходу, а саме:

 • визначає тематику та перелік наукових напрямів заходу;
 • формує програму заходу;
 • забезпечує створення web-сайту наукового заходу;
 • залучає вчених та фахівців до участі в науковому заході;
 • забезпечує відбір доповідей учасників заходу;
 • контролює видання збірника матеріалів заходу;
 • організовує роботу пленарних та секційних засідань (відкриває захід голова програмного комітету та його заступники, про що заздалегідь вказується у програмі, а також пленарними та секційними засіданнями керують заступники голови програмного комітету);
 • готує проект ухвали з конкретними пропозиціями щодо впровадження результатів заходу.

Організаційний комітет конференції забезпечує підготовку та проведення наукового заходу:

 1. Під час підготовки до проведення наукового заходу:
  • готує інформаційні повідомлення про проведення наукового та науково-технічного заходу;
  • забезпечує оформлення актів експертизи на тези, матеріали заходу та статті;
  • організовує друк збірника матеріалів та програми, а також їх розповсюдження;
  • бронює місця у готелях та резервує місця у гуртожитках для учасників заходу (за необхідності), організовує харчування учасників заходу, забезпечує проведення культурної програми для учасників заходу тощо;
  • за 10 днів до проведення наукового заходу представляє у кім. 342, гол. корп. (відділ міжнародних зв’язків) список, програму прийому іноземних учасників конференції та подання для оформлення наказу ректора на прийом іноземних учасників.
 2. Під час проведення наукового заходу:
  • проводить реєстрацію учасників;
  • організовує виставку друкованих видань тощо;
  • інформує відділ маркетингу та інноватики про захід в установленому порядку (гол. корпус, кім. 233).
 3. Після завершення роботи наукового заходу:
  • у двотижневий термін передає звіт, збірники матеріалів, програми та ухвалу разом з іншими матеріалами заходу у відділ науково-організаційного супроводу наукових досліджень (гол. корпус, кім. 302а);
  • у місячний термін забезпечує формування фактичного кошторису витрат та передає його у бухгалтерію (ХІІІ корпус, кім. 47).

Фінансування наукових заходів

Фінансування конференції здійснюється за рахунок вищих навчальних закладів — організаторів конференції, організаційних внесків, спонсорських коштів та коштів з інших джерел, не заборонених законодавством України.

Порядок держреєстрації та звітності НДР за кафедральною тематикою

Порядок державної реєстрації і звітності науково-дослідних робіт (НДР), які виконуються у Національному університеті «Львівська політехніка» в межах кафедральної тематики

Організація робіт з державної реєстрації та обліку науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт (НДДКР) і дисертацій України регламентується Порядком державного обліку відкритих НДДКР і дисертацій (Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.10.2008 р. №977). Державну реєстрацію проводить ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» (УкрІНТЕІ).

Для проведення державної реєстрації та обліку відкритих НДР, що виконуються у Національному університеті «Львівська політехніка» в межах кафедральної тематики необхідно подати у відділ науково-організаційного супроводу наукових досліджень (302а кім. гол. корпусу):

 • два примірники реєстраційної картки НДР (РК) за підписом керівника НДР, оформлені та роздруковані в програмі Nddkr17 (форма РК у приєднаному файлі);
 • заповнену РК на електронному носії, тип файлу (*.txt).

Виконавець зареєстрованої НДР з моменту завершення роботи або щороку за етап, у разі коли термін виконання НДР становить більше одного року та етапи внесені в РК, подає у відділ науково-організаційного супроводу наукових досліджень (302а кім. гол. корпусу):

 • звіт з НДР (оформлений відповідно до вимог чинного законодавства України зі стандартизації – ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і технікти. Структура і правила оформлення»): один примірник у паперовій формі та один примірник на електронному носії (диск CD – RW), сформований одним файлом, тип файлу (*.doc);
 • ярлик, що підтверджує ідентичність звіту (за підписом керівника НДР): у паперовій формі (зразок у приєднаному файлі);
 • титульну сторінку та список авторів із підписами (зразок титульної сторінки у приєднаному файлі);
 • заповнений файл облікової картки НДР (ОК) на електронному носії, тип файлу (*.txt);
 • ОК за підписом керівника НДР: два примірники у паперовій формі (оформлені та роздруковані в програмі Nddkr17, форма ОК у приєднаному файлі);
 • заповнену інформаційну картку науково-технічної продукції (ІК НТП) на електронному носії, тип файлу (*.txt);
 • два примірники ІК НТП у паперовій формі (оформлені та роздруковані в програмі Nddkr17).
Приєднані файлиРозмір
Титульна сторінка Звіту52 KB
Ярлик27.5 KB
Форма ОК307.6 KB

Порядок проведення експертного оцінювання матеріальних носіїв інформації, які плануються для відкритого опублікування

Захист об'єктів права інтелектуальної власності

Законодавчі та нормативні документи у сфері інтелектуальної власності

 • Цивільний Кодекс України (витяг). Книга четверта. Право інтелектуальної власності
 • Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 № 40-IV
 • Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15.12.1993 № 3687-XII
 • Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15.12.1993 № 3688-XII

Реквізити сплати зборів

Банківські реквізити для сплати зборів за дії пов’язані з охороною та реєстрацією прав на об’єкти інтелектуальної власності

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Отримувач:  ДП «Український інститут інтелектуальної власності»

код ЗКПО 31032378   АТ «Укрексімбанк»  м. Київ   р/р № 26008020020371  МФО 322313

Призначення платежу: Збір: код 10100, подача заявки С- …

Сума:   80 грн. 00 коп.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Банк отримувача:  ГУ ДКС України у м.Києві, код банку 820019

Отримувач:  УК у Солом.р-ні/Солом.р-н/22090300  код ЕДРПОУ  38050812,   р/р № 31416701700010    

Призначення платежу: держмито за видачу патенту  за заявкою № …

Сума: 17 грн.00 коп.

- - - -

Отримувач: ДП «Український інститут інтелектуальної власності»

ЗКПО 31032378   АТ «Укрексімбанк»  м. Київ  р/р № 26008020020371   МФО 322313 

Призначення платежу: Збір: код  12400, публікації  про видачу патенту за заявкою №….

Сума: 20 грн. 00 коп.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Отримувач:  ДП «Український інститут інтелектуальної власності»  

код ЗКПО 31032378  АТ «Укрексімбанк»  м. Київ   р/р № 26008020020371  МФО 322313 

Призначення платежу:  Збори: 11400,  11600, прискорення публікації та кваліфікац. експертиза заявки № .....

Сума:  310 грн. 00 коп.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Отримувач:  ДП «Український інститут інтелектуальної власності»  

код  ЗКПО 31032378  АТ «Укрексімбанк»  м. Київ   р/р № 26008020020371  МФО 322313 

Призначення платежу:  Збір: код ………..,  підтримання чинності патенту №………..

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Отримувач:  ДП «Український інститут інтелектуальної власності»  

код ЗКПО 31032378  АТ «Укрексімбанк»  м. Київ   р/р № 26008020020371   МФО 322313 

Призначення платежу:  Збір: код ......... за заявкою  № ...........

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Збір за державну реєстрацію авторського права:

Отримувач:  УДКСУ у Шевченківському районі м.Києва

код  ЗКПО 37995466, МФО 820019, Банк ГУ ДКСУ у м.Києві, р/р № 31113025700011

Призначення платежу:  22011900; код ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або ідентифікаційний код (для фізичних осіб); збір за ...

Сума: залежно від виду збору:

 • за підготовку до держреєстрації авторського права від фізичних осіб – 55,25 грн.

 • за оформлення та видачу свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір від фізичних осіб – 8,5 грн.

 • за підготовку до держреєстрації авторського права від юридичних осіб – 161,5 грн.

 • за оформлення та видачу свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір від юридичних осіб – 25,5 грн.

 • за підготовку до держреєстрації договорів, якi стосуються права автора на твір, від фізичних осіб – 72,25 грн.

 • за підготовку до держреєстрації договорів, якi стосуються права автора на твір, від юридичних осіб – 195,5 грн.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Форми договорів, угод, заявок на оформлення патентів

Форми документів у сфері інтелектуальної власності

Форми ліцензійних договорів (містяться у приєднаних файлах):

 • Ліцензійний договір про використання винаходу (виключна ліцензія на використання)
 • Ліцензійний договір про використання винаходу (невиключна ліцензія на використання)

Порядок заснування наукового видання

Для заснування наукового видання у Львівській політехніці необхідно:

1. Укласти установчий договір про співзасновництво видання.

2. Підготувати проект наказу Ректора (зразок наказу подано у приєднаному файлі).

3. Отримати рішення Вченої ради про рекомендацію до друку та до поширення через мережу Інтернет:

 • навчально-наукового інституту;
 • університету (п. 2.5 Порядку формування Переліку наукових фахових видань України затвердженого наказом МОНмолодьспорту України № 1111 від 17.10.2012 року «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України»).

4. Надіслати запит на присвоєння ISSN (print, online) на сайті міжнародного центру ISSN (http://www.issn.org/).

5. Зареєструвати друкований засіб масової інформації в Міністерстві юстиції України для одержання свідоцтва із загальнодержавною та (або) зарубіжною сферою його розповсюдження (п. 2.1 Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом МОНмолодьспорту України № 1111 від 17.10.2012 року «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України»).

6. Забезпечити інформаційне наповнення веб-сторінки журналу (http://science.lp.edu.ua/uk) (п. 2.9 Порядку формування Переліку наукових фахових видань України затвердженого наказом МОНмолодьспорту України №1111 від 17.10.2012 року «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України»).

7. Видати два номери видання.

8. Розмістити електронну копію наукового видання на сайті Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського НАН України, у розділі «Наукова періодика України» для отримання довідки про внесення електронної копії видання на зберігання до бібліотеки (п. 3.6 Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом МОНмолодьспорту України № 1111 від 17.10.2012 року «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України»).

9. Подати документи на розгляд експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки України.

Типове положення про науково-дослідну лабораторію

Акт про використання результатів дисертаційної роботи (зразок)