Наука у Львівській політехніці

Основні показники наукової і науково-технічної діяльності за 2018 рік

У 2018 році науковці університету виконували:

 • 43 науково-дослідні роботи (далі – НДР), які фінансуються за кошти державного бюджету Міністерства освіти і науки України відповідно до тематичного плану наукових досліджень і розробок;
 • дві НДР за державним замовленням;
 • НДР за бюджетною програмою КПКВК 2751270 «Підтримка регіональної політики України»;
 • НДР за державною цільовою науково-технічною програмою проведення досліджень в Антарктиці;
 • чотири НДР за грантами Президента України;
 • чотири НДР за грантами ДФФД;
 • понад 250 госпдоговорів, з них чотири – міжнародні;
 • 15 міжнародних наукових про­ектів, колективних грантів (з них проекти програм «Горизонт 2020», НАТО);
 • сім наукових проектів, що фінансує Львівська політехніка (чотири наукових і науково-технічних проекти, три НДР для молодих учених);
 • 178 НДР в межах індивідуальних планів викладачів (кафедральна тематика).
Отримано 83 охоронних документи (патенти на винаходи і патенти на корисну модель) та вісім Свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.
Укладено п'ять ліцензійних угод на право використання об’єктів інтелектуальної власності.
Організувано та проведено 58 наукових заходів (35 міжнародних, 23 всеукраїнських).

Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки

Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки

(згідно із Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» від 11.07.2001 № 2623-III)

 • фундаментальні наукові  дослідження  з  найбільш  важливих проблем розвит­ку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-полі­тич­­ного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспро­мож­ності України у світі та сталого розвитку суспільства і держа­ви;
 • інформаційні та комунікаційні технології;
 • енергетика та енергоефективність;
 • раціональне природокористування;
 • науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпо­шире­ні­ших захворювань;
 • нові речовини і матеріали

Наукові напрями університету

Основні наукові напрями Національного університету «Львівська політехніка»
(затверджені Вченою радою Національного університету «Львівська політехніка» 24.06.2014 р. протокол № 5)

 1. Формування архітектурно-містобудівельними засобами середовища людського проживання.
 2. Теоретичні та експериментальні дослідження будівельних конструкцій будівель, споруд і мостів, розроблення енерго- та ресурсоощадних технологій будівництва, прогресивних будівельних матеріалів та підвищення енергоефективності систем теплогазопостачання і раціонального водокористування.
 3. Геоінформаційний моніторинг та оцінювання стану навколишнього середовища методами геодезії, картографії, дистанційного зондування та кадастру.
 4. Актуальні проблеми гуманітарних і суспільствознавчих наук.
 5. Ресурсозберігаючі технології, природоохоронні заходи та засади оцінювання і використання реакраційно-туристичного потенціалу територій.
 6. Проблеми економіки та управління інноваційним розвитком.
 7. Ресурсозберігаючі технології та інтелектуальні системи керування в енергозабезпеченні об’єктів економічної діяльності.
 8. Створення новітніх технологій, технічних систем та матеріалів у промисловості та транспорті, діагностика машин, конструкцій і споруд.
 9. Перспективні комп’ютерні системи та інформаційні технології.
 10. Розроблення теоретичних основ, технічних та програмних засобів, математичного забезпечення комп’ютерних, вимірювальних, керуючих систем та систем захисту інформації, їх метрологічне забезпечення та сертифікаційне випробування.
 11. Правові, психологічні та інформаційні проблеми розвитку державності в Україні.
 12. Розроблення математичних методів та фізико-механічних моделей і їх застосування до розв’язування прикладних задач.
 13. Інфокомунікаційні радіоелектронні, електронні та оптоелектронні системи та пристрої, матеріали та компоненти.
 14. Розроблення теоретичних основ та технологій процесів одержання нових органічних і неорганічних речовин та матеріалів різного призначення.
 15. Діаспора та міграційні процеси в українському та світовому вимірах: політологічний, економічний, освітній, культурологічний аспект.

Наукові напрями кафедр

Наукові напрями кафедр навчально-наукових інститутів Національного університету «Львівська політехніка»

Назва кафедри Науковий напрям

Дата затвердження на Вченій раді інституту, № протоколу

Інститут архітектури
Кафедра архітектурних конструкцій Дослідження конструкцій будинків і споруд, аеродинаміки й енергозбереження в будівлях. Архітектурна фізика та кліматологія.

18.06.2014, протокол № 7

Кафедра архітектурного проектування Теоретично-практичні основи формування житлових і громадських будівель та споруд.
Кафедра дизайну архітектурного середовища Ґенеза і розвиток дизайну архітектурного середовища.
Кафедра дизайну та основ архітектури Дизайн в системі природи, суспільства та архітектури. Збереження навколишнього середовища та сталий розвиток.
Кафедра містобудування Планування і реконструкція міст і територій.
Кафедра реставрації архітектурної і мистецької спадщини Розвиток теорії і практики регенерації та реконструкції історичних комплексів. Реставрація архітектурних об’єктів та творів мистецтва.
Інститут будівництва та інженерії довкілля
Кафедра будівельних конструкцій та мостів Теоретичні та експериментальні дослідження звичайних та попередньонапружених залізобетонних, металевих, дерев’яних та інших конструкцій будівель, споруд, мостів і фундаментів та методів їх підсилення з врахуванням різних видів армування, бетонування, способів та інтенсивності навантаження, дії агресивного середовища, підвищених температур.

17.06.2014, протокол № 10

 

Кафедра будівельного виробництва Технологія будівництва, дослідження прогресивних конструкцій і методів зведення будівель і споруд, сучасні технології енергоефективного будівництва, бетонів поліфункціонального призначення та ефективних оздоблювальних, гідроізоляційних, антикорозійних матеріалів.
Кафедра гідравліки і сантехніки Гідравліка, інженерна гідрологія, енергоефективне та раціональне водокористування.
Кафедра теплогазопостачання і вентиляції Розроблення інноваційних методів підвищення енергоефективності систем теплогазопостачання і вентиляції.
Інститут геодезії
Кафедра вищої геодезії та астрономії Моніторінг фізичної поверхні Землі та її атмосфери на основі аналізу результатів сучасних наземних і супутникових вимірювань.

17.06.2014, протокол № 12 (137)

Кафедра геодезії Дослідження сучасних методів геодезичних вимірювань та умов їх виконання і опрацювання.
Кафедра інженерної геодезії Модернізація технологій інженерно-геодезичних робіт та геодезичного моніторингу інженерних споруд та геодинамічних явищ.
Кафедра кадастру територій Розроблення теоретичних основ побудови кадастрових систем в Україні.
Кафедра фотограмметрії та геоінформатики Розроблення та дослідження методів фотограмметрії, дистанційного зондування та геоінформаційних технологій для кількісної та якісної оцінки явищ, об’єктів і процесів.
Кафедра картографії та геопросторового моделювання Загальногеографічне картографування. Тематичне картографування. Геоінформаційне картографування. Математичне моделювання в картографії, геодезії, астрономії, геофізиці. Історія картографії.

14.03.2017, протокол № 7 (169)

Інститут гуманітарних та соціальних наук
Кафедра іноземних мов Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту, питання лінгвометодики та педагогіки. 11.06.2014, протокол № 9
Кафедра історії України та етнокомунікації Проблеми дослідження і викладання історії та культури України.
Кафедра політології та міжнародних відносин Особливості трансформації політичних інститутів і процесів у національному та глобальному вимірах.
Кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Соціальні комунікації в глобальному інформаційному просторі.
Кафедра соціології та соціальної роботи Дослідження соціальної сфери задля регулювання соціальних проблем.
Кафедра української мови Актуальні питання вивчення української мови і літератури.
Кафедра фізичного виховання Проблеми фізичного виховання і спорту студентів ВНЗ.
Кафедра філософії Становище людини в сучасних цивілізаційних процесах.
Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В.Чорновола
Кафедра екологічної безпеки та природоохоронної діяльності Розроблення нових методів і засобів екологічного експрес-контролю продукції та навколишнього середовища. Екологічно безпечні природоохоронні технології з використанням мінерально-сировинної бази України. 18.06.2014, протокол № 11
Кафедра підприємництва та екологічної експертизи товарів Трансфер, дифузія і комерціалізація інновацій у сфері збереження довкілля та відтворення природних ресурсів. Розвиток форм торговельного підприємництва та інструментів експертизи безпечності та якості товарів.
Кафедра загальної екології та екоінформаційних систем Розроблення моделей, проектування та інтелектуальний аналіз інформаційних ресурсів складних еколого-економічних систем.
Кафедра екології та збалансованого природокористування Розроблення інженерних методів захисту довкілля для забезпечення збалансованого розвитку суспільства. Природоохоронні технології з використанням природних дисперсних сорбентів та мінеральних добрив пролонгованої дії. Масообмін в системах з твердим тілом.
Кафедра туризму Засади формування туристичного продукту.
Інститут економіки та менеджменту
Кафедра економіки підприємства та інвестицій Інвестиційна та інноваційна діяльність підприємств, оцінка проектів та нерухомість.

14.05.2014, протокол № 11

Кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності

1. «Проблеми управління зовнішньоекономічною та митною діяльністю підприємств».

2.«Проблеми формування систем менеджменту в умовах глобалізації».

Кафедра маркетингу та логістики

1.Економічні проблеми ресурсо- та енергозбереження.

2.Маркетинг і логістика в системі інноваційних концепцій менеджменту.

Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва Розвиток і вдосконалення систем менеджменту та міжнародної економічної діяльності.
Кафедра менеджменту організацій Комплексне забезпечення збалансованого розвитку економічних систем.
Кафедра менеджменту персоналу та адміністрування Проблеми управління персоналом та адміністрування в умовах сучасних викликів.
Кафедра обліку та аналізу Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства.
Кафедра фінансів Формування фінансових потоків підприємств в умовах інноваційних трансформацій.
Інститут енергетики та систем керування
Кафедра автоматизації теплових та хімічних процесів Методи та засоби обліку енергоносіїв та автоматизації технологічних процесів.

18.06.2014, протокол № 13

Кафедра електричних машин та апаратів Математичне моделювання, автоматизоване проектування та розроблення електромеханічних перетворювачів і систем керування ними.
Кафедра електричних систем і мереж Моделювання, аналіз, синтез і оптимізація електроенергетичних об’єктів та активних електричних мереж, їх інтелектуальних систем управління, захисту, автоматики і діагностики станів.
Кафедра електричних станцій Математичне моделювання електромагнітних процесів в електроенергетичних системах та оптимізація роботи електричних станцій та підстанцій.
Кафедра електропостачання промислових підприємств, міст і сільського господарства Підвищення надійності, ефективності й електромагнітної сумісності систем енергозабезпечення, математичне моделювання електромагнітних процесів, створення інтелектуальних систем проектування й автоматизованих систем керування технологічними процесами енергозабезпечення.
Кафедра електроприводу і комп’ютеризованих електромеханічних систем Створення засобів автоматизації та розроблення електромеханічних систем керування технологічними процесами і електроприводом.
Кафедра теоретичної та загальної електротехніки Математичне моделювання процесів в електричних колах, системах, середовищах.
Кафедра теплотехніки, теплових і атомних електричних станцій Підвищення ефективності та надійності теплоенергетичного і тепловикористовуючого устаткування.
Інститут інженерної механіки та транспорту
Кафедра автомобілебудування Дослідження та параметрична оптимізація колісних транспортних засобів і спецтехніки, міцність та пасивна безпека кузовів автобусів і автомобілів. 17.06.2014, протокол № 5/14
Кафедра експлуатації та ремонту автомобільної техніки Дослідження й оптимізація експлуатаційних властивостей автомобілів і їхніх систем, технічного обслуговування та транспортних процесів.
Кафедра проектування та експлуатації машин Моделювання та автоматизація технологічних процесів.
Кафедра зварювального виробництва, діагностики та відновлення металоконструкцій Підвищення надійності металоконструкцій із врахуванням напруженого стану зварних з’єднань, діагностика і оцінка ресурсу зварних конструкцій, розроблення технологічних процесів зварювання, захисних і відновних покриттів.
Кафедра механіки та автоматизації машинобудування Динаміка, міцність та синтез машин і вібраційних систем, автоматизація виробництв і технічна діагностика обладнання.
Кафедра прикладного матеріалознавства та обробки матеріалів Створення нових матеріалів, покращення їх функціональних властивостей та використання методів інженерії поверхні для регулювання процесів структуроутворення матеріалів.
Кафедра технологій машинобудування Розроблення високоефективних технологічних процесів механічної обробки, складання та їх автоматизація.
Кафедра транспортних технологій Оптимізація параметрів вулично-дорожньої мережі і пішохідно-транспортних потоків та організації автомобільних перевезень.
Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кафедра автоматизованих систем управління Методи, моделі та компоненти інформаційних управляючих систем і технологій.

17.06.2014, протокол № 10-2013/2014

Кафедра інформаційних систем та мереж Дослідження, розроблення і впровадження інтелектуальних розподілених інформаційних технологій та систем на основі ресурсів баз даних, сховищ даних, просторів даних та знань з метою прискорення процесів формування сучасного інформаційного суспільства.
Кафедра інформаційних технологій видавничої справи Синтез та технології інтелектуального аналізу даних в гібридних інформаційних середовищах.
Кафедра прикладної лінгвістики

1.  Базові когнітивні механізми творення мовних одиниць (зіставний аспект).

2.  Застосування формальних моделей для дослідження інформаційних природомовних процесів.

Кафедра програмного забезпечення Програмне та математичне забезпечення автоматизованих систем.
Кафедра систем автоматизованого проектування

1.  Автоматизація проектування та моделювання вбудованих систем.

2.  Автоматизація проектування та моделювання систем «розумного будинку».

Інститут комп'ютерної техніки, автоматики та метрології 
Кафедра безпеки інформаційних технологій Високопродуктивні і енергоефективні методи та засоби інформаційної безпеки в комп’ютерних системах та комп’ютерних і телекомунікаційних мережах на основі самоконфігуровності, число-імпульсного функціонального перетворення та ітераційного обчислення функцій. 17.06.2014, протокол № 11
Кафедра електронних обчислювальних машин Питання теорії, проектування та реалізації комп'ютерних систем та мереж, а також математичних засобів, вузлів, приладів і пристроїв вимірювальних, інформаційних та керуючих систем.
Кафедра захисту інформації Дослідження систем технічного захисту інформації, каналів зв’язку та комп’ютерних мереж, фізичного захисту інформації та криптографії. Удосконалення інформаційної безпеки держави, контррозвідувальних методів протидії та техніки.
Кафедра інформаційно- вимірювальних технологій Теоретичні, технологічні та метрологічні основи методів та засобів вимірювання фізичних величин.
Кафедра комп’ютеризованих систем автоматики Комп’ютеризовані системи автоматики та їх компоненти: принципи побудови, моделювання, методи аналізу і синтезу.
Кафедра метрології, стандартизації і сертифікації Розвиток теоретичних і методичних засад нормування характеристик якості продукції і послуг та створення метрологічного забезпечення для їх вимірювання та контролю при сертифікації і підтвердженні відповідності.
Кафедра приладів точної механіки Проектування та дослідження інтелектуальних прецизійних мікросистемних засобів приладобудівного застосування (екологічне, медичне, авто- та аерокосмічне, навігаційне приладобудування; неруйнівне контролювання).
Кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем Теорія та практика побудови апаратного та програмного забезпечення спеціалізованих комп'ютерних пристроїв, систем та мереж на новітній елементній базі.
Інстиут прикладної математики та фундаментальних наук
Кафедра вищої математики

1. Аналітичні та числові методи дослідження фізико-механічних полів, процесів, кооперативних та структурних явищ у твердих тілах і рідинах.

2. Дослідження крайових задач математичної фізики, теорії функцій та функціонального аналізу. Сучасні проблеми та теоретичні моделі в лінійних та диференціальних алгебрах.

17.06.2014, протокол № 27
Кафедра загальної фізики Синтез, структура і фізичні властивості напівпровідникових матеріалів.
Кафедра міжнародної інформації

1. Моделювання міжнародних інформаційних потоків.

2. Інформаційно-аналітичне забезпечення внутрішньої та зовнішньої політики.

3. Національний, регіональний та місцевий брендинг.

Кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки Геометричне та комп’ютерне моделювання в прикладних та інженерних задачах.
Кафедра обчислювальної математики і програмування Розроблення математичних моделей природничих і суспільних явищ, розвинення аналітичних і наближених методів розв’язання фізичних, екологічних та економічних проблем.
Кафедра прикладної математики Розроблення математичних моделей і методів їх чисельної реалізації для опису природничих і суспільних явищ.
Кафедра прикладної фізики і наноматеріалознавства

1. Створення нанорозмірних матеріалів з фізичними характеристиками, які забезпечують практичне використання їх в техніці, зокрема, сучасній електроніці.

2.Фізико-хімічні методи водопідготовки для технологічних процесів та модифікації матеріалів.

Інститут адміністрування та післядипломної освіти
Кафедра адміністративного та фінансового менеджменту Адміністративна діяльність та управління фінансово-економічною безпекою підприємств.

25.05.2014, протокол № 9

Кафедра технологій управління Інструменти проактивного управління інноваційним розвитком підприємств.
Інститут підприємництва та перспективних технологій
Кафедра інформаційних систем і технологій Математичне моделювання інформаційних та динамічних систем. 18.06.2014, протокол № 6
Інститут права та психології
Кафедра адміністративного та інформаційного права

Адміністративно-правове забезпечення захисту прав людини і громадянина в умовах інформаційного суспільства. Адміністративно-правове регулювання інтелектуальної власності як основного елемента інноваційної діяльності у сфері наукоємних технологій.

17.06.2014, протокол № 36
Кафедра журналістики та засобів масової комунікації Інформаційно-комунікаційне забезпечення мас-медіа розбудови демократії України.
Кафедра історії держави і права Історико-правові засади українського державотворення: інституційні та ідеологічні аспекти. Правовий механізм радянізації західних областей України (1939-середина 1950-х рр.).
Кафедра кримінального права та процесу Вдосконалення правового механізму захисту прав і свобод людини і громадянина в умовах розбудови правової держави.
Кафедра педагогіки і соціального управління Системні дослідження впливів на «людський фактор» з позицій психології, педагогіки, права та кібернетики.
Кафедра теорії та філософії права Філософські та теоретичні концепції держави і права.
Кафедра цивільного права та процесу Цивільно-правовий захист прав фізичних та юридичних осіб.
Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
Кафедра електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій Розроблення теорії, методів моделювання і дослідження складних систем та управління інноваційними проектами в галузі радіоелектроніки, наноелектроніки, інфокомунікацій та медичної техніки. 17.06.2014, протокол № 12
Кафедра електронних приладів Розроблення матеріалів, елементів та пристроїв електронної техніки.
Кафедра напівпровідникової електроніки

1.Сенсори та перетворювальні прилади на основі напівпровідникових та діелектричних матеріалів і гетероструктур.

2.Фізико-хімічні процеси синтезу та контрольованої модифікації властивостей матеріалів функціональної, мікро- та наноелектроніки.

Кафедра радіоелектронних пристроїв та систем

1.Методи і засоби формування та оброблення сигналів у радіоелектронних системах.

2. Телевізійно-оптична мікроскопія.

Кафедра телекомунікацій Інфокомунікаційні системи та мережі.
Кафедра теоретичної радіотехніки та радіовимірювання Теорія і методи проектування радіотехнічних кіл, систем і комплексів та забезпечення їхньої якості.
Кафедра фотоніки Взаємодія електромагнітного випромінювання з гетерогенними системами та наноструктурами, розроблення лазерних та фотонних технологій.
Інститут хімії та хімічних технологій
Кафедра аналітичної хімії Синтез та аналіз нових речовин та матеріалів. 17.06.2014, протокол № 10
Кафедра загальної хімії Дослідження кінетики і механізму процесів окиснення і співполімеризації органічних речовин з метою одержання модифікаторів композиційних матеріалів. Застосування енергії акустичної кавітації для інтенсифікації технологічних процесів.
Кафедра органічної хімії Розроблення реакційноздатних та ініціюючих систем для функціоналізації (пероксидації) міжфазних поверхонь, формування спеціальних полімерних наношарів, конструювання наповнених композитів та біосумісних, біодеградабельних полімерних матеріалів; модифікування природних речовин.
Кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології Синтез, дослідження, технологія та біотехнологія нових фармацевтичних субстанцій, органічних сполук і функціональних матеріалів, яким притаманні біологічна активність та комплекс інших практично цінних властивостей.
Кафедра технології органічних продуктів

1.Теоретичнi основи створення високо ефективних iнiцiюючих і каталiтичних систем та процесiв селективних перетворень органічних сполук з метою одержання мономерів і полімерів.

2. Створення теоретичних основ, удосконалення та розроблення технологій продуктів бродіння і способів раціонального використання вторинних продуктів та відходів виробництва.

Кафедра фізичної та колоїдної хімії Розроблення фізико-хімічних основ процесів одержання, очищення та використання біологічно-активних гетероциклічних органічних сполук.
Кафедра хімії і технології неорганічних речовин Дослідження процесів комплексного перероблення сірчаної та калійної сировини, відходів кольорових і рідкісних металів з розробленням екологічно чистих, ресурсоощадних технологій мінеральних добрив, солей, спеціальних видів сірки, металів та їх сполук, металевих порошків та інших продуктів.
Кафедра хімічної інженерії Створення теоретичних основ гідродинамічних, гідромеханічних, теплообмінних та масообмінних процесів з твердою, рідкою та газоподібною фазами для створення ресурсозберігаючих технологій хімічної промисловості.
Кафедра хімічної технології переробки нафти та газу Розроблення основ процесів переробки горючих копалин, одержання та застосування моторних палив, мастильних матеріалів, мономерів, полімерів, смол, в’яжучих і поверхнево-активних речовин з вуглеводневої сировини.
Кафедра хімічної технології переробки пластмас Теоретичні і прикладні аспекти одержання, модифікування, суміщення і переробки фунціоналізованих (ко)полімерів, полімерних (нано)композитів, гідрогелів; розроблення технологій одержання виробів (литтєвих, конструкційних, ізоляційних, оптичних, плівкових, мембран, імплантантів, лікарських форм, клейових, адгезивів, синтетичних волокон, тканин і технологічних рідин) зі спеціальними властивостями.
Кафедра хімічної технології силікатів Розроблення енергоощадних новітніх технологій отримання нових і покращення експлуатаційних характеристик існуючих тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів.

 

НДР, що фінансуються за рахунок коштів держбюджету

Перелік науково-дослідних робіт (НДР), які виконує Національний університет «Львівська політехніка» за рахунок коштів державного бюджету МОН України

№ з/п Назва НДР Науковий керівник Термін виконання
Фундаментальні дослідження
1 Розробка нового покоління високоефективних акустооптичних модуляторів на стоячих акустичних хвилях Стахіра Павло Йосипович 2017 – 2019
2 Тонкоплівкові напівпровідникові матеріали для фоточутливих елементів сонячних батарей Ятчишин Йосип Йосипович 2017 – 2019
3 Наукові основи синтезу нових полімерних гідрогелевих (нано)композитів спеціального призначення Суберляк Олег Володимирович 2017 – 2019
4 Синтез, будова, властивості нанокомпозитів на основі модифікованих функціональними полімерами мінеральних наночастинок та біосумісних полімерів Токарев Віктор Сергійович 2017 – 2019
5 Супрамолекулярний дизайн наноструктур для надвисокоємних функціонально-гібридних накопичувачів енергії з електрохімічними і квантовими механізмами Григорчак Іван Іванович 2018 – 2020
6 Методи молекулярного конструювання амфіфільних полімерів та супрамолекулярних ансамблів на їх основі в об'ємі і поверхнях Гевусь Орест Іванович 2018 – 2020
7 Фізико-хімічні основи технологій синтезу та модифікування селективно-сорбційних полімер-неорганічних (нано)композиційних матеріалів Скорохода Володимир Йосипович 2018 – 2020
8 Розроблення теоретичних засад створення перспективних тіосульфонатних засобів захисту агропродукції від мікроорганізмів - продуцентів мікотоксинів Лубенець Віра Ільківна 2018 – 2020
       
Прикладні дослідження
1 Розроблення методики та технічних засобів для моніторингу напружено-деформованого стану гідротурбін з урахуванням умов експлуатації Харченко Євген Валентинович 2017 – 2019
2 Вплив іонізуючих випромінювань на сучасні мікро- та наноматеріали сенсорної техніки Большакова Інеса Антонівна 2017 – 2019
3 Дорожні бітуми та бітумні емульсії, модифіковані полімерами і смолами, одержаними з побічних продуктів переробки вугілля Братичак Михайло Миколайович 2017 – 2019
4 Перетворювачі фізичних величин на основі напівпровідникових мікро- і наноструктур як елементи мікросистемної техніки інформаційно-вимірювальних систем Дружинін Анатолій Олександрович 2017 – 2019
5

Інформаційна технологія формування соціокомунікаційного середовища територіальних громад

(науково-технічна (експериментальна) розробка молодих вчених)

Шаховська Наталія Богданівна 2017 – 2019
6

Резонансні процеси трансформації енергії електронного збудження плазмонними наноструктурами в задачах та пристроях фотоніки

(наукова робота молодих вчених)

Яремчук Ірина Ярославівна 2017 – 2019
7

Розроблення методів адаптивного управління радіочастотним ресурсом у мережах мобільного зв’язку LTE-U для розвитку стандартів 4G/5G в Україні

(наукова робота молодих вчених)

Максимюк Тарас Андрійович 2017 – 2019
8 Радіоелектронні пристрої з елементами Індустріального Інтернету Речей для систем магнітної діагности реакторів термоядерного синтезу Голяка Роман Любомирович 2018 – 2019
9 Методи та засоби функціонування систем підтримки прийняття рішень на основі онтологій Литвин Василь Володимирович 2018 – 2019
10 Підвищення ефективності засобів бездротового зв'язку відповідального призначення та процедур моделювання і прогнозування їх характеристик Бобало Юрій Ярославович 2018 – 2019
       
11 Комплексна анаеробно-аеробно-сорбційна технологія очищення стоків та інфільтратів сміттєзвалищ Мальований Мирослав Степанович 2018 – 2020
12

Розроблення технології гнучкого за сировиною виробництва акрилатних мономерів

(науково-технічна (експериментальна) розробка молодих вчених)

Небесний Роман Володимирович 2017 – 2020
       
13

Технології створення низькоемісійних багатокомпонентних цементів та модифікованих бетонів і будівельних розчинів на їх основі

(науково-технічна (експериментальна) розробка молодих вчених)

Русин Богдан Георгійович 2017 – 2020
14 Роль дефектів, дифузійних процесів та зовнішніх впливів у формуванні оксидних гетерогенних систем для функціональної електроніки Убізський Сергій Борисович 2018 – 2020
15 Функціональна мімікрія людської шкіри прищепленими до полімерної поверхні гібридними гідрогелями біополімерів для лікування її ушкоджень великої площі Воронов Станіслав Андрійович 2018 – 2020
16 Двовимірні періодичні наноструктури кремнію для МЕМС-сумісних інтегрованих мікроперетворювачів Єрохов Валерій Юрійович 2018 – 2020
17 Керований електрохімічний синтез металевих наночастинок і наноструктурованих матеріалів Кунтий Орест Іванович 2018 – 2020
18 Моделювання і експериментальна верифікація плазмонно-резонансних наноструктур для перетворення та керування електромагнітним випромінюванням широкого спектрального діапазону Бобицький Ярослав Васильович 2018 – 2020
       
19 Мультифункціональні нанокристалічні матеріали на основі заміщених феритів, кобальтитів, манганітів та ванадатів рідкісноземельних елементів Василечко Леонід Орестович 2018 – 2020

НДР у межах кафедральної тематики

Перелік науково-дослідних робіт (НДР), які виконує Національний університет «Львівська політехніка» у межах кафедральної тематики (зареєстрованої в УкрІНТЕІ)

Назва НДР

Керівник

Терміни виконання

Інститут архітектури (ІАРХ)
Дослідження принципів формування української ідентичності середовища сучасними засобами архітектури і дизайну Дида Ірина Андріївна 01.16  - 12.19

Пам'ять в архітектурі і дизайні міста

Юрик Ярина Михайлівна

04.16 - 12.20

Регенерація історичних архітектурно-містобудівних комплексів

Бевз Микола Валентинович

01.16 - 12.20

Реставрація пам'яток архітектури

Бевз Микола Валентинович

01.16 - 12.20

Реставрація творів мистецтва з натурального та штучного каменю

Бевз Микола Валентинович

01.16 - 12.20

Перспективні напрями реконструкції масової типової житлової забудови 60-80-х років ХХ століття. Інноваційні архітектурно-конструктивні та енергоощадні вирішення будівель та споруд Гнесь Ігор Петрович 02.18 - 12.20
Розробка методологічних основ просторового підходу до обґрунтування архітектурних рішень Габрель Микола Михайлович 01.18 - 12.22
Методологічні основи розвитку та реконструкції мережі поселень та вибраних міст Петришин Галина Петрівна 10.18 - 12.22
Інститут будівництва та інженерії довкілля (ІБІД)
Розробка конструктивних рішень і дослідження монолітних, збірних і збірно-монолітних залізобетонних плит з ефективними вставками та вдосконалення методів їх розрахунку Мельник Ігор Володимирович 01.15 - 12.19
Розроблення інноваційних методів підвищення енергоефективності систем теплогазопостачання і вентиляції Желих Василь Михайлович 04.15 - 10.19
Ексергетичний аналіз систем кондиціювання повітря та холодопостачання Лабай Володимир Йосифович 04.15 - 10.19
Регулювання напружено-деформованого стану комбінованих шпренгельних конструкцій Іваник Іван Григорович 08.17 - 08.21
Теоретичні та експериментальні дослідження звичайних та попередньо напружених залізобетонних, металевих, дерев’яних та інших конструкцій будівель, споруд, мостів і фундаментів та методів їх підсилення з врахуванням різних видів армування, бетонування, способів та інтенсивності навантаження, дії агресивного середовища, підвищених температур Холод Петро Федорович 11.17 - 11.22
Розроблення сучасних технологій енергоефективного будівництва, бетонів та розчинів поліфункціонального призначення, ефективних теплоізоляційних, оздоблювальних, гідроізоляційних матеріалів Саницький Мирослав Андрійович 02.18 - 02.22
Зменшення нерівномірності шляхової роздачі рідини з напірних розподільних трубопроводів Чернюк Володимир Васильович 01.19 - 12.22
Інститут геодезії (ІГДГ)
Методи, моделі і технології моніторингу стану довкілля та окремих об'єктів засобами фотограмметрії, дистанційного зондування та геоінформатики Глотов Володимир Миколайович 05.18 - 12.22
Теоретичні та методичні засади створення картографічних моделей Сосса Ростислав Іванович 09.18 - 09.22
Розроблення теоретичних основ побудови кадастрових систем в Україні Перович Лев Миколайович 01.19 - 12.23
Інститут гуманітарних та соціальних наук (ІГСН)
Соціальні комунікації в глобальному інформаційному просторі Пелещишин Андрій Миколайович 01.15 - 12.19
Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту, питання лінгвометодики та педагогіки Мукан Наталія Василівна 01.15 - 11.19
Сучасні стратегії викладання іноземних мов у контексті комунікативно-спрямованої методології Байбакова Інеса Макарівна 01.15 - 11.19
Теоретичні та прикладні питання термінологічних систем Задорожний Володимир Васильович 01.15 - 11.19
Лексико-семантичні аспекти фахового та художнього дискурсу Гасько Олександра Лонгінівна 01.15 - 11.19
Теорія і практика розвитку освітніх систем та професійної підготовки фахівців в умовах трансформаційних суспільних процесів Мукан Наталія Василівна 01.15 - 11.19
Українська мова  та література: актуальні проблеми теорії і практики Куньч Зоряна Йосипівна 01.17 - 12.21
Трансформація політичних відносин у національному та глобальному вимірах Турчин Ярина Богданівна 01.17 - 12.21
Людські виміри сучасного соціокультурного процесу: локальний та глобальний контекст Петрушенко Віктор Леонтійович 03.17 - 12.21
Дослідницька ініціатива та практична реалізація соціально-політичних проектів щодо врегулювання соціальних проблем сучасної України Климанська Лариса Дмитрівна 06.18 - 12.22
Інститут енергетики та систем керування (ІЕСК)
Ефективність енергосистем з асинхронними та асинхронізованими генераторами Покровський Костянтин Борисович 01.15 - 12.19
Математичні засади високошвидкісного комп'ютерного моделювання електромеханічних систем Мороз Володимир Іванович 02.17 - 12.19
Аналіз перенапруг в електричних мережах та режими роботи вимірних трансформаторів струму й напруги в цих умовах Журахівський Анатолій Валентинович 09.15 - 12.19
Аналіз та нормалізація процесів в електричних мережах з об'єктами розосередженого генерування і неконвенційними навантаженнями Варецький Юрій Омелянович 09.15 - 12.19
Дослідження та аналіз похибок вимірювання температури газоподібних енергоносіїв Фединець Василь Олексійович 01.18 - 12.19
Дослідження конструктивних характеристик ультразвукових витратомірів Роман Віталій Іванович 03.18 - 12.19
Дослідження і розрахунок електромеханотронного перетворювача для приводу коліс маловагових транспортних засобів Ткачук Василь Іванович 01.18 - 12.19
Математичне моделювання мікродвигунів постійного струму зі збудженням від постійних магнітів Гавдьо Ігор Романович 01.18 - 12.19
Автоматизовані системи керування схемами електропостачання Олійник Володимир Платонович 01.16 - 12.20
Моделювання розрядних характеристик забруднених ізоляційних систем Маврін Ольгерд Іванович 01.16 - 12.20
Дослідження внутрішніх перенапруг в електричних мережах власних потреб електричних станцій Сегеда Михайло Станкович 01.16 - 12.20
Математичне моделювання хвильових  процесів в трансформаторах Сегеда Михайло Станкович 01.16 - 12.20
Оперативне керування електричною частиною власних потреб енергоблоків ТЕС і АЕС Пришляк Ярослава Дмитрівна 03.16 - 12.20
Математичне моделювання режимів роботи системи електричних двигунів головних циркуляційних помп ядергого реактора ВВЕР-1000 атомних електричних станцій Василів Карл Миколайович 09.17 - 12.20
Підвищення ефективності спалювання твердих органічних палив Кравець Тарас Юрійович 04.18 - 12.20
Режими електротехнічних комплексів з відцентровими турбоагрегатами Лисяк Владислав Георгійович 05.17 - 12.21
Розвиток безпечних систем електропостачання напругою до 1 кВ Шелех Юрій Леонідович 05.17 - 12.21
Компенсація реактивної потужності в нелінійному вузлі навантаження системи електропостачання Амброз Василь Михайлович 01.17 - 12.21
Аналіз та синтез електромеханічних систем, які описуються цілочисельними та дробовими передавальними функціями Марущак Ярослав Юрійович 02.17 - 12.21
Моделювання та аналіз статичної стійкості електроенергетичних систем Козовий Андрій Богданович 05.17 - 12.21
Моделювання та аналіз роботи систем релейного захисту мереж 20 кВ Кідиба Віктор Павлович 06.17 - 12.21
Гармонійний склад напруг та струмів за однофазного замикання на землю в мережах з ізольованою нейтраллю Баран Петро Михайлович 05.17 - 12.21
Експлуатація мереж з ізольованою нейтраллю Сабадаш Ігор Олександрович 05.17 - 12.21
Дослідження ефективних заходів запобігання корозійних пошкоджень парогенераторів енергоблоків АЕС Семерак Михайло Михайлович 07.18 - 12.22
Дослідження процесу газифікації твердого палива у суцільному шарі Семерак Михайло Михайлович 07.18 - 12.22
Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола (ІСТР)
Трансфер, дифузія і комерціаліація інновацій у сфері збереження довкілля та відтворення природних ресурсів Князь Святослав Володимирович 01.15 - 12.19
Розвиток форм торговельного підприємництва та інструментів експертизи безпечності товарів Князь Святослав Володимирович 01.15 - 12.19
Радіологічний моніторинг об'єктів довкілля та радіометричний контроль вмісту радону-222 в повітрі житлових та виробничих приміщень Васійчук Віктор Олексійович 01.17 - 12.19
Дослідження еволюції радіаційних та ростових дефектів в кристалічних структурах -елементах приладів моніторингу довкілля Качан Степан Іванович 01.17 - 12.19
Адсорбційно-іонообмінні процеси очищення стічних та шахтних вод Мальований Мирослав Степанович 01.17 - 12.19
Очищення і утилізація змішаних стічних вод та забруднених водних середовищ біологічними, реагентними, коагуляційно-флотаційними, адсорбційними та фізичними методами Мальований Мирослав Степанович 01.17 - 12.19
Методи та засоби підвищення екологічної безпеки техногенних об'єктів регіонів Погребенник Володимир Дмитрович 01.17 - 12.20
Дослідження безпекових питань основних апаратів технологічної схеми одержання пероцтової кислоти Нагурський Олег Антонович 03.17 - 12.21
Адсорбційно-іонообмінні процеси нейтралізації іонів важких металів в грунті та стічних водах природними мінералами Петрушка Ігор Михайлович 01.17 - 12.21
Розроблення інформаційного забезпечення моніторингу екологічної безпеки природохоронних територій Розточчя Мокрий Володимир Іванович 01.17 - 12.21
Дослідження адсорбційно-дифузійних процесів у нерухомому шарі дисперcного матеріалу Сабадаш Віра Василівна 02.18 - 12.22
Адсорбція іонів амонію природними сорбентами із газових та рідинних середовищ Мальований Мирослав Степанович 09.18 - 12.22
Залучення хлорофілсинтезуючих мікроводоростей в природоохоронні біотехнології знешкодження парникових газів Дячок Василь Володимирович 11.18 - 12.22
Методологічний інструментарій розвитку туристичної інфраструктури та формування умов пріоритетності внутрішнього туризму Теребух Андрій Андрійович 12.17 - 12.22
Інститут інженерної механіки та транспорту (ІІМТ)
Дослідження динамічних процесів вібраційних технологічних систем Топільницький Володимир Григорович 03.17 - 12.21
Дослідження впливу вібраційно-відцентрового зміцнення  на параметри якості та показники надійності виробів Кусий Ярослав Маркіянович 01.19 - 12.21
Оптимізація конструкції виробів і деталей технологічного оснащення з метою підвищення їх експлуатаційних властивостей Бойко Михайло Васильович 03.17 - 12.21
Оптимізація автомобільних транспортних систем та підвищення безпеки дорожнього руху Форнальчик Євген Юліанович 01.18 - 12.22
Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій (ІКНІ)
Розроблення моделей, проектування та інтелектуальний аналіз інформаційних ресурсів складних еколого-економічних систем Берко Андрій Юліанович 04.15 - 12.19
Науково-освітнє соціокомунікаційне середовище великого міста: моделювання, прототипування, інформаційні технології Кунанець Наталія Едуардівна 09.16 - 09.19
Інформаційно-технологічна підтримка освітніх процесів, зорієнтованих на людей з особливими потребами Пасічник Володимир Володимирович 09.16 - 06.20
Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології (ІКТА)
Дослідження температурної та часової стабільності і відтворюваності характеристик чутливих елементів термоперетворювачів на основі інтерметалічних напівпровідників Крайовський Володимир Ярославович 01.15 - 12.19
Розроблення методики геометричного синтезу просторових шарнірних механізмів для актуаторів систем мехатроніки Ключковський Сергій Миронович 01.18 - 12.19
Розвиток нормативно-технічного забезпечення системи органічного виробництва Бубела Тетяна Зіновіївна 06.16 - 12.20
Уніфікація вимог для оцінювання ризиків, що супроводжують господарську діяльність Бойко Тарас Георгійович 06.16 - 12.20
Розроблення методів та методик вимірювання температури за випроміненням Гоц Наталія Євгенівна 06.16 - 12.20
Розвиток теорії та методів побудови засобів метрологічного підтверджування аналітичних вимірювань Яцук Василь Олександрович 03.18 - 12.20
Розроблення теоретичних основ для створення кристалоотичних перетворювачів систем автоматики Степаняк Михайло Васильович 04.18 - 12.20
Автентифікація електронних пристроїв за внутрішніми електричними шумами Нємкова Олена Анатоліївна 02.18 - 12.22
Розроблення, впровадження та поліпшення системи забезпечення якості освітніх послуг Гунькало Алла Василівна 03.18 - 12.22
Вдосконалення засобів цифрової обробки інформації в системах Інтернет речей Наконечний Адріан Йосифович 04.18 - 12.22
Розробка та дослідження криптостійких генераторів псевдовипадкових послідовностей і генераторів пуассонівських імпульсних потоків Максимович Володимир Миколайович 01.19 - 12.23
Інститут прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН)
Геометричне моделювання у виробничих процесах та будівництві Афтаназів Іван Семенович 02.15 - 12.19
Крайові задачі для рівнянь із частинними похідними, теорії функцій та функціонального аналізу, математичне моделювання процесів різної структури Нитребич Зіновій Миколайович 01.16 - 12.20
Обгрунтування та застосування обчислювальних методів для розв'язання класичних та прикладних задач Демків Ігор Іванович 07.17 - 12.21
Математичне моделювання складних систем Костробій Петро Петрович 05.18 - 12.22
Інститут економіки і менеджменту (ІНЕМ)
Проблеми фінансово-кредитного забезпечення сталого розвитку економіки в процесі науково-технічної підготовки виробництва Алєксєєв Ігор Валентинович 01.17 - 12.20
Розвиток боргового фінансування економіки України Коць Ольга Олегівна 01.17 - 12.19
Механізм оцінювання та підвищення ефективності інноваційних процесів Кулиняк Ігор Ярославович 02.17 - 12.19
Моніторинг і регулювання розвитку малих і середніх підприємств в умовах динамічних ринкових процесів Кулініч Тетяна Володимирівна 02.17 - 12.19
Трансформація системи управління діяльністю організації в умовах становлення інформаційного суспільства Новаківський Ігор Іванович 02.17 - 12.19
Інвестиційно-інноваційне забезпечення розвитку національного господарства та його суб'єктів в умовах дослідження моделі глобалізації Пирог Ольга Володимирівна 01.16 - 12.20
Формування системи управління діяльністю організації на засадах врахування інтересів стейкхолдерів Олексів Ігор Богданович 01.16 - 12.20
Система обліку і звітності як інструментарій управління підприємством Пилипенко Любомир Миколайович 01.15 - 12.19
Розвиток концептуальних і методологічних засад системи бухгалтерського обліку Яремко Ігор Йосафатович 01.15 - 12.19
Теоретико - методологічний базис розвитку облікових систем з врахуванням полівидової структури народногосподарського комплексу України Височан Олег Степанович 01.15 - 12.19
     
Економічний розвиток підприємства: теоретико - методологічні аспекти та інструментарій управління Чубай Володимир Миколайович 01.15 - 12.19
Обліково - аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства Загородній Анатолій Григорович 01.15 - 12.19
Інститут права та психології (ІНПП)
Шляхи вдосконалення правового механізму захисту прав і свобод людини і громадянина в умовах розбудови правової держави Гумін Олексій Михайлович 01.17 - 12.21
Теоретико-методичні засади професійного розвитку особистосі в умовах євроінтеграційних процесів Козловський Юрій Михайлович 01.16 - 12.20
Адміністративно-правове забезпечення прав і свобод людини і громадянина в умовах розбудови правової держава Бортник Надія Петрівна 01.16 - 12.20
Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки (ІТРЕ)
Електронна будова та кінетичні коефіцієнти напівметалів, напівпровідників і діелектриків Сиротюк Степан Васильович 01.17 - 12.21
Інститут хімії та хімічних технологій (ІХХТ)
Гідродинаміка і тепломасообмін в системі "тверде тіло - газ", "тверде тіло - рідина" Атаманюк Володимир Михайлович 01.17 - 12.21
Чисельне моделювання гідромеханічних, хімічних, тепло- і масообмінних процесів Гаврилів Роман Іванович 01.17 - 12.21
Дослідження процесів очищення стічних вод підприємств молочної галузі комбінованими методами Курилець Оксана Григорівна 03.17 - 12.19
Теоретичні і прикладні аспекти одержання, модифікації, суміщення і переробки фунціоналізованих (ко)полімерів, полімерних (нано)композитів, гідрогелів та вироби зі спеціальними властивостями Суберляк Олег Володимирович 03.15 - 12.19
Інститут адміністрування та післядипломної освіти (ІАПО)
Управління економічною діяльністю суб'єктів господарювання на проектних засадах в умовах інтернаціоналізації Ільчук Павло Григорович 03.17 - 12.19
Проблеми конкурентного розвитку національної економіки та суб'єктів господарювання Поплавська Жанна Василівна 02.16 - 12.20
 

План проведення наукових заходів

План проведення наукових та науково-технічних заходів у Національному університеті «Львівська політехніка» на 2019 рік

Конкурси та гранти університету

У Національному університеті «Львівська політехніка» проводяться конкурси:

 • Конкурс монографій, підручників та навчальних посібників

Конкурс проходить у таких номінаціях:

 • «Найкраща монографія»
 • «Найкращий підручник»
 • «Найкращий навчальний посібник»

Для заохочення авторів кращих друкованих робіт встановлено по три премії у кожній номінації, які розподіляють між співавторами згідно з поданими довідками про творчий внесок.

 • Конкурс науково-технічних проектів Національного університету «Львівська політехніка»

Для участі в конкурсі подаються Проекти, які пропонують комплекс заходів, пов’язаних із забезпеченням виконання та безпосереднім проведенням науково-технічних розробок з метою досягнення конкретного науково-технічного (прикладного) результату у вигляді нових або вдосконалених матеріалів, процесів, пристроїв, технологій, систем, нових або вдосконалених послуг, введених в дію нових конструктивних чи технологічних рішень, завершених випробувань, що можуть бути впроваджені в суспільну практику.

Відповідно до Положення про конкурс обов’язковими вимогами до Проектів є:

 • схвалення вченою радою навчально-наукового інституту;
 • можливість швидкого (до року) отримання науково-технічного (прикладного) результату, який може бути комерціалізовано у короткі строки;
 • наявність завершеної розробки, що може бути впроваджена в короткі строки, або розробки, що потребує для впровадження незначного доопрацювання;
 • науковий (науково-педагогічний) працівник може виступати як керівник одного проекту серед поданих на конкурс.

Учасниками конкурсу можуть бути працівники та колективи Університету спільно з представниками інших юридичних осіб (малих інноваційних компаній, науково-виробничих організацій тощо).

Тимчасове положення про Конкурс у приєднаному файлі.

 • Конкурс «Найкращий молодий науковець» навчально-наукового інституту Національного університету «Львівська політехніка»

Відповідно до Положення про конкурс у ньому можуть брати участь учені віком до 35 років (на момент завершення подання документів на участь у конкурсі), а основним місцем їхньої праці має бути Львівська політехніка.

 • Конкурс грантів для молодих науковців Національного університету «Львівська політехніка»

Міжнародна наукова співпраця

Упродовж останніх п’яти років науковці Львівської політехніки вико­нува­ли:

 • понад 30 грантів і про­ектів, отриманих на наукову роботу від закордонних установ і в рамках європейських програм;
 • понад 40 госпдоговорів на замовлення закордонних фірм та установ;
 • понад 20 спільних наукових проектів у рамках між­держав­них угод. 

Налагоджено співпрацю з науково-дослідними установами, промисловими та маркетинговими фірмами: Австрії (компанія Alcatel-Lucent Austria AG), Німеччини (корпорація «DIC Berlin GmbH R&D Laboratory», Синхротронній лабораторії HASYLAB), Польщі (представництво шведського дослідницького центру АВВ), Словаччини (концерн «HEFRA»), США (Міжнародний центр дифракційних даних (ICDD), PPG Industries INC.), Франції (концерн Schneider-Electric), Тайвані (Тайванський текстильний дослідний інститут) тощо.

Укладено понад 100 угод про науково-технічну та навчально-методичну співпрацю з понад 70 провідними вищими навчальними закладами та науковими установами Єв­ро­пи, Америки та Азії.

Розробки Львівської політехніки, реалізовані на зовнішньому ринку:

 • гнучкий суперконденсатор, виконаний спільно з Тайванським текстильним дослідним інститутом;
 • трикоординатний магнітометр;
 • методи побудови регіональних просто­рових кадастрів емісій основних парникових газів у промисловості і будів­ництві;
 • математичний і програмний інструментарій для побудо­ви регіональних просторових кадастрів емісій парникових газів у промисловому секторі, створений спільно з науковцями Міжнародного інституту прикладного системного аналізу (Лаксенбург, Австрія);
 • біометрична система захисту від несанкціонованого доступу до телекомунікаційних мереж «Цербер», яка використовується у Кореї і Польщі;
 • технічний комітет стандартизації науково-тех­нічної тер­мі­но­логії розробив Комплекс міждержавних стандартів ГОСТ 8.586.1,2,3,4,5 – 2005, який з 2007 року рекомендований до офіційного впровадження у всіх країнах СНД.

Закордонні партнери

Закордонні партнери Національного університету «Львівська політехніка»

Країна, Установа-партнер Кафедри Львівської політехніки, 
які співпрацюють з установами-партнерами
   АВСТРІЯ
 Віденський технічний університет кафедра фотоніки;
 кафедра дизайну та основ архітектури
   АРГЕНТИНА
 Українське культурне товариство «Просвіта» в Аргентинській Республіці МІОК
   БІЛОРУСЬ
 Брестський державний технічний університет загальноуніверситетська угода
 Державний науковий заклад «Інститут радіобіології Національної Академії Наук  Білорусі» кафедра прикладної фізики і наноматеріалознавства
   БОЛГАРІЯ
 Варненський вільний університет «Черноризец Храбър» кафедра дизайну та основ архітектури
 Інститут ядерних досліджень і ядерної енергії Болгарської Академії Наук НДКІ ЕЛВІТ

 Технічний університет м. Варна

 • факультет морських наук та екології
загальноуніверситетська угода;
 •  кафедра прикладної екології та збалансованого природокористування
   ЕСТОНІЯ
 Таллінський технологічний університет загальноуніверситетська угода
   ІСПАНІЯ
 Університет Мурсії загальноуніверситетська угода
   ІТАЛІЯ
 Компанія Dinamica Generale S.p.A. кафедра програмного забезпечення
   КАЗАХСТАН
 Казахський агротехнічний університет ім. С.Сейфулліна загальноуніверситетська угода
 Східно-Казахстанський державний технічний університет ім. Д. Серікбаєва загальноуніверситетська угода
 Південно-Казахстанський державний технічний університет ім. М.Ауезова загальноуніверситетська угода
   КАНАДА
 Манітобський універ­си­тет, Факультет соціальної ро­бо­ти кафедра соціології та соціальної роботи
 Університет міста Вінніпег загальноуніверситетська угода
   ЛАТВІЯ
 Латвійський сільськогосподарський університет кафедра кадастру територій
 Ризький технічний університет загальноуніверситетська угода
   ЛИТВА
 Вільнюський університет ІГСН

 Каунаський технологічний університет

 • факультет хімічних технологій;
 • Центр мехатроніки
 • кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології;
 • кафедра механіки та автоматизації машинобудування
   МОЛДОВА
 Кишинівський державний педагогічний університет ім.Іона Крянге, Факультет історії і географії кафедра історії України та етнокомунікацій
   НІМЕЧЧИНА
 Вища фахова школа м. Аугсбург кафедра дизайну та основ архітектури
 Вища фахова школа Ліппе і Гюк­стер м. Лємго кафедра маркетингу та логістики
 Вища школа м. Нойбранденбург кафедра вищої геодезії та астрономії
 Вюрцбурзький університет Юліуса Максиміліана  кафедра органічної хімії
 Західно-Саксонська вища школа (м. Цвікау) загальноуніверситетська угода
 Інститут прикладних наук та мистецтва, факультет кон­сервації та реставрації каменю кафедра реставрації та реконструкції архітектурних комплексів
 Науковий центр м. Гайзенхайм загальноуніверситетська угода
 Науковий центр Геймгольца з дослідження навколишнього середовища кафедра органічної хімії
 Технічний університет Аахена загальноуніверситетська угода;
 кафедра технології органічних продуктів
 Приватний інститут прикладної біотехнології da Rostim кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології
 Технічний університет Ільменау кафедра інформаційно-вимірювальних технологій

 Технічний університет, факультет будівництва та геодезії

кафедра напівпровідникової електроніки
 Технічний університет Мюнхена, факультет будівництва та геодезії кафедра будівельного виробництва
 Технічний університет Хемніца, факультет машинобудування кафедра зварювального виробництва, діагностики та відновлення металоконструкцій
 Технічний університет Клаусталь, інститут енергетичних досліджень та фізичних технологій кафедра напівпровідникової електроніки
 Університет ім. Фрідріха-Александра, факультет машинобуду­ван­ня кафедра приладів точної механіки
 Університет прикладних наук м. Гоф загальноуніверситетська угода
 Університет прикладних наук м. Ольденбург кафедра фотограмметрії та геоінформатики
 Фізико-технічний інститут м. Брауншвайг кафедра інформаційно-вимірювальних технологій
 Фірма Decision Optimization GmbH (м. Герліц) кафедра інформаційних систем та мереж
   ПОЛЬЩА
 Аграрна Академія ім. Хугона Коллантая кафедра фотограмметрії та геоінформатики

 Білостоцька політехніка

 •   архітектурний факультет

загальноуніверситетська угода;

 • кафедра дизайну та основ архітектури

 Варшавська політехніка

 • відділ хімічної інженерії і хімії процесів

загальноуніверситетська угода;

 • кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології
 Вища гуманітарно-економічна школа ім.Яна Замойського кафедра психології, педагогіки і соціального управління
 Вища інженерно-економічна школа  загальноуніверситетська угода
 Вища школа маркетингового управління та іноземних мов кафедра теоретичної та прикладної економіки
 Вища школа бізнесу (м. Домброва Гурніча) загальноуніверситетська угода
 Вища школа Інформатики і Управління (м.Жешів) ІАПО
 Військова Технічна Академія

загальноуніверситетська угода

 Вроцлавська політехніка

 • факультет електроніки

загальноуніверситетська угода;

 • кафедра радіоелектронних пристроїв і систем
 Гданська політехніка загальноуніверситетська угода;
 кафедра загальної фізики

 Гірничо-металургійна Академія

 • кафедра біоматеріалів факультету Інженерії матеріалів і кераміки;
 • факультет Інженерії матеріалів і кераміки;
 • гуманітарний факультет

загальноуніверситетська угода;

 • кафедра хімічної технології переробки пластмас;
 • кафедра будівельного виробництва;
 • ІГСН
 Державна вища професійна школа ім. Яна Гродка в Сяноці кафедра технології машинобудування
 Державна вища технічна школа у Новому Сончі загальноуніверситетська угода

 Жешівська політехніка ім.І. Лукасєвіча

 • кафедра матеріалознавства

загальноуніверситетська угода;

 • кафедра прикладного матеріалознавства та обробки матеріалів

 Жешівський університет

 • економічний факультет;

 • інститут педагогіки

загальноуніверситетська угода;

 • кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва;
 • кафедра психології, педагогіки і соціального управління
 Економічний університет у  Вроцлаві  кафедра маркетингу і логістики
 Економічний університет в Кракові загальноуніверситетська угода;
 кафедра маркетингу і логістики
 Інститут біотехнології сільськогосподарської і харчової промисловості, відділ цукроваріння кафедра екологічної безпеки та природоохоронної діяльностікафедра
 Інститут розвитку села та сільського господарства Польської Академії Наук ІЕПТ
 Інститут теоретичної та прикладної інформатики загальноуніверситетська угода
 Козмінський університет кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва
 Краківська політехніка
 •  кафедра автоматики та інформаційної техніки

загальноуніверситетська угода;

 • кафедра комп'ютеризованих систем автоматики;

 Лодзька політехніка

 • центр лазерної діагностики і терапії;

 • інститут комп'ютерних наук;

 • інститут електроніки

загальноуніверситетська угода;

 • кафедра фотоніки;
 • кафедри автоматизованих систем управління та електроприводу і комп’ютеризованих електромеханічних систем;
 • кафедра метрології, стандартизації та сертифікаці
 Люблінська політехніка загальноуніверситетська угода;
 кафедра хімічної технології переробки пластмас
 Міжнародна лабораторія си­льних магнітних полів і ни­зьких температур кафедра напівпровідникової електроніки
 Міжнародна вища школа логістики та транспорту загальноуніверситетська угода
 Науково-виробнича фірма «Twerd» кафедра електроприводу і комп’ютеризованих електромеханічних систем
 Об'єднання виробників литих виробів KOM-CAST кафедра прикладного матеріалознавства та обробки матеріалів
 Опольська політехніка

кафедра електроприводу і комп’ютеризованих електромеханічних систем;

кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології

 Підприємствo виробництва електричної оснастки ТзОВ «TAREL» кафедра проектування та експлуатації машин
 Підприємствo переробки плодовоовочевої продукції  ТзОВ «HORTINO» кафедра проектування та експлуатації машин
  Підприємствo переробки плодовоовочевої продукції  ТзОВ «Poltino» кафедра проектування та експлуатації машин
 Підприємство установочного обладнання «Polam-Naklo» S.A. кафедра проектування та експлуатації машин
 Познанська політехніка кафедра маркетингу і логістики
 Поморська Академія у Слупську загальноуніверситетська угода
 Природознавчий університет (м. Вроцлав) кафедра інженерної геодезії
 Природничий університет (м. Люблін) кафедра фотограмметрії та геоінформатики
 Свентокшиська політехніка (м.Кельце) кафедра електронних обчислювальних машин
 Сілезька політехніка

загальноуніверситетська угода;

кафедра іноземних мов

 Суспільна академія наук в Лодзі загальноуніверситетська угода
 Технічно-Гуманітарна Академія (м.Бєльсько-Бяла) кафедра маркетингу і логістики
 ТзОВ «Elektrotechnika TAR» кафедра проектування та експлуатації машин
 ТзОВ SMF Poland кафедра електронного машинобудування
 Університет ім. Адама Міцкевича (м. Познань) кафедра технології органічних продуктів
 Університет Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін) загальноуніверситетська угода
 Університет фінансів та менеджменту (м. Варшава) кафедра теоретичної радіотехніки та радіовимірювань

 Ченстоховська політехніка

 • інститут технології ма­шин і автоматизації про­ду­к­ції;

 • інститут будівництва;

 • відділ електричний

загальноуніверситетська угода;

 • кафедра електронного машинобудування;
 • кафедра дизайну та основ архітектури;
 • кафедра проектування та експлуатації машин
 Фірма ComArch S.A. загальноуніверситетська угода
 Фірма ELECTROTIN кафедра електроприводу і комп’ютеризованих електромеханічних систем
  Центральна школа державної пожежної охорони м. Ченстохова ІППТ
   ПОРТУГАЛІЯ
 Політехнічний інститут м. Лейрія кафедра інформаційних систем та мереж
   СЛОВАЧЧИНА
 Пряшівський університет кафедра екологічної безпеки та природоохоронної діяльності
 Словацький університет сільського господарства загальноуніверситетська угода
 Технічний університет м. Кошице кафедра архітектурних конструкцій
 Університет ім. Матея-Бела кафедра маркетингу та логістики
   СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ
 Державний університет Стівена Остіна (Техас) загальноуніверситетська угода
 Каліфорнійський технологічний інститут, лабораторія реактивного руху JRL кафедра вищої геодезії та астрономії
 Корпус Миру США в Україні кафедра іноземних мов
 Університет Св.Томаса, Міжнародний Інститут Соціо-Економічного Менеджменту (Міннесота) ІЕПТ
   УГОРЩИНА
 Інститут Ядерних Досліджень УАН (м.Дебрецен) кафедра електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій
 Університет Веспрем загальноуніверситетська угода
   ФРАНЦІЯ
 Міжнародний концерн Schneider-Electric ІЕСК
 Університет дю Мен

загальноуніверситетська угода;

кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології

 Університет Анрі Пуанкаре, факультет фармації ІХХТ
 Центральна школа електроніки ECE (м. Париж) загальноуніверситетська угода

 

Міжнародні проекти, які виконуються в університеті

Національний університет «Львівська політехніка» має значний досвід у виконанні широкомасштабних проектів:

 • у межах міжнародних програм (зокрема, INTAS, 7РП ЄС, Програма транскордоонної співпраці Польща-Білорусь-Україна 2007-2013);
 • за грантами міжнародних фондів, організацій (зокрема, NATO, ICDD, CRDF);
 • у межах спільних проектів (за міждержавними угодами);
 • за господарськими договорами на замовлення закордонних фірм, установ (зокрема, АВВ, PPD Industries INC, Sherwin Williams).

Докладніша інформація про проекти подана у відповідних розділах.

У межах міжнародних програм

Науково-дослідні роботи, до виконання яких залучались/залучені науковці Національного університету «Львівська політехніка» у межах міжнародних програм

Назва НДР Термін виконання
Рамкова програма ЄС з наукових досліджень і інновацій «Horizon 2020»

Хаб-лабораторія Інтернету речей (каскадне фінансування в межах проекту HORSE)

Науковий керівник – д.т.н. Шаховська Н.Б.

2016-2017

Дослідження та розробка діагностики DEMO: магнітна діагностика на основі сенсорів Холла (Проект EURO-2 в межах Програми консорціуму EUROfussion)

Науковий керівник – д.т.н. Большакова І.А.

2017-2019

Інноваційні оптичні/квазіоптичні технології та нанотехнологія анізотропних матеріалів для створення активних комірок із суттєво покращеною енергоефективністю. 

Innovative Optical/Quasioptical Technologies and Nano Engineering of Anisotropic Materials for Creating Active Cells with Substantially Improved Energy Efficiency (Acronym: IMAGE).

Львівська політехніка координатор проекту.

Науковий керівник – д.т.н. Андрущак А.С.

2018-2022

Емітери, що не містять важких металів, для джерел світла нового покоління.

Heavy metal free emitters for new-generation light sources (Acronym: MEGA).

Науковий керівник – д.т.н. Стахіра П.Й.

2019-2022
Рамкова програма ЄС FP7

Геоінформаційні технології, просторово-часові підходи та оцінювання повного вуглецевого балансу для підвищення точності інвентаризації парникових газів

Науковий керівник – д.т.н. Бунь Р.А.

2010-2014

Технологічні та дизайнерські аспекти екструзії і лиття під тиском термопластичних полімерних композитів і нанокомпозитів - PIRSES-GA-2010-269177

Координатор - Люблінська Політехніка, д.т.н. Януш Сікора.

Науковий керівник від Львівської політехніки – д.х.н. Суберляк О.В.

2011-2015

Розробка моделей мультидисциплінарних мікроелектромеханічних систем для навчального процесу

Науковий керівник – д.т.н. Лобур М.В.

2011-2015

Розвиток нової ви­робничої техно­логії для найефе­ктивні­шого і стабільні-шого викорис­тання електро-опти­чних і нелі­нійно оптич­них кристалічних матеріалів (фаза повернення)

Виконавець – д.т.н. Андрущак А.С.

2014-2015

Різно­кольорові амбіполярні про­відні полімери для одноком­понентних полі­мер­них оптоелектронних приладів

Науковий керівник – д.т.н. Стахіра П.Й.

2014-2017
Рамкова програма ЄС FP6

Розширення проекту Idealist 34 на Балканські країни та країни СНД

Науковий керівник – д.т.н. Рашкевич Ю.М.

2005-2006

Розвиток інноваційної, економічно обґрунтованої технології для виробництва негалогенних, високоефективних важко горючих поліолефінів (ФЛАРЕТПОЛ)

Науковий керівник – д.х.н. Токарев В.С.

2006-2008
Програма транскордонної співпраці Польща-Білорусь-Україна

Розробка інноваційної моделі трансграничного використання цеолітового туфу

Науковий керівник – д.т.н. Бліхарський З.Я.

2013-2015
EUREKA

Розробка альтернативного палива та його використання в цементній промисловості – проект «AFP-CEMIND» EU 3723

Науковий керівник – д.т.н. Саницький М.А.

2007-2008
INTAS  

A Field Ionization Position Sensitive Detector for Neutral Molecular Beams

Науковий керівник – к.ф.-м.н. Костробій П.П.

2005-2007

Роль турбу­лент­нос­ті та електри­чних полів у фор­муванні транс­порт­них бар’єрів і становленні поліп­шеного утримання плазми в тока­ма­ках шляхом по­рів­няння різних при­строїв

Науковий керівник – п.н.с. Большакова І.А.

2006-2009

Сорбційні властивості модифікованих бентонітових глин щодо цезію та стронцію

Грант для молодих науковців. Науковий керівник – Петрова М.А.

2007-2008

Процес знешкодження низькоконцентрованих сірководневих газових викидів сорбційними матеріалами на основі модифікованих сірих язівських глин

Грант для молодих науковців. Науковий керівник – Степова К.В.

2007-2008
COPERNICUS

Центрально-європейський регіональний геодинамічний проект CERGOP

Науковий керівник – д.т.н. Заблоцький Ф.Д.

1995-1998

Нові методи дослідження теплових полів в інтегрованих схемах

Науковий керівник – д.т.н. Коваль В.О., Федасюк Д.В.

1995-1998

Центрально-європейський регіональний геодинамічний проект CERGOP-2

Науковий керівник – д.т.н. Заблоцький Ф.Д.

2003-2006

TACIS

Земельна реєстрація в Україні

Науковий керівник – д.т.н. Петрович Л.М.

1997-1999

Європейський коридор розвитку ІІІ «VIA REGIA» (ED-CIII)

Науковий керівник – к. арх., Криворучко Ю.І.

2007-2009

Захист історичного та культурного ландшафту з метою розвитку регіональних особливостей та місцевої економіки

Науковий керівник – д.т.н. Дорожинський О.Л.

2007-2009

URBACT II

Європейська мережа міст і технологічних університетів EUniverCities

З України до складу мережі входять Національний університет «Львівська політехніка» спільно з Львівською міською радою. Участь у мережі сприятиме зміцненню співпраці між містом і університетом для стимулювання технологічних і соціальних ініціатив у контексті європейського досвіду.

2012-2013

 

У межах спільних проектів (за міждержавними угодами)

Науково-дослідні роботи (НДР), які виконували/виконують наукові та науково-педагогічні працівники Національного університету «Львівська політехніка» за спільними проектами (за міждержавними угодами) у 2014-2019 рр.

Українсько-австрійські

 • Методологія та гібридні алгоритми для розв’язування важковирішуваних комбінаторних задач високої розмірності (Науковий керівник – д.т.н. Базилевич Р.П. Термін виконання: 2013 – 2014);
 • Просторово-часове оцінювання невизначеності кадастрів емісії парникових газів: ретроспективний аналіз для Австрії та України та ефективне прогнозування (Науковий керівник – д.т.н. Бунь Р.А. Термін виконання: 2015 – 2016);

 • Моделювання трафіку та телекомунікаційних мереж (Науковий керівник – к.ф.-м.н. Дронюк І.М.  Термін виконання: 2017 – 2018);

 • Селективний ретроспективний аналіз кадастрів викидів парникових газів України та Австрії для підтримання дотримання договорів клімату (Науковий керівник – к.т.н. Галущак М.О. Термін виконання: 2019 – 2020, стадія укладання договору);

Українсько-американські

 • Сенсори для ко­нтролю систем ма­гніт­ного очищення при виробництві теп­лової і атомної енергії  та сис­тем магнітного утри­ман­ня плазми в екологічно чис­тих джерелах енергії керова­ного термо­ядерного синтезу (Науковий керівник – к.т.н. Кость Я.Я. Термін виконання – 2015);

 • Нова дозиметрія для класифікації людей, які зазнали впливу іонізуючої радіації (Науковий керівник – д.ф.-м.н. Убізький С.Б. Термін виконання – 2015);

Українсько-індійські

 • Моделювання та дослідження характеристик планарних оптичних пристроїв на основі кристала ніобіту літію (LiNbO3)  для застосування в інтегральних оптичних схемах (IOC) (Науковий керівник – д.т.н. Бурий О.А. Термін виконання: 2015 – 2017);

 • Гідродинамічна кавітація як основа інтенсивної і дешевої технології очищення промислових стічних вод, які містять токсичні органічні сполуки і тверді частинки (Науковий керівник – д.т.н. Знак З.О. Термін виконання: 2019 – 2021, стадія укладання договору);

 • Вплив реакторних нейтронів на електрофізичні властивості графену та наслідки для омічних контактів метал-графен (Науковий керівник – п.н.с. Большакова І.А. Термін виконання: 2019 – 2021, стадія укладання договору);

Українсько-китайські

 • Просторова ін­вен­таризація пар­никових газів у житловому сек­торі ки­тайських та українських регіо­нів для підтримки прийняття ефек­тивних економіко-адміністративних рішень (Науковий керівник – к.т.н. Лесів М.Ю. Термін виконання: 2013 – 2014);

Українсько-латвійські

 • Виготовлення, дослідження та комп’ютерне моделювання кераміки на основі нанопорошків YAlO3:Mn  для новітніх дозиметрів іонізуючого випромінювання (Науковий керівник – д.ф.-м.н. Убізький С.Б. Термін виконання: 2017 – 2018);

Українсько-литовські

 • Розробка і ство­рення сенсорних елементів на базі дифракційних нанокомпозитних гра­ток (Науковий керівник – д.т.н. Бобицький Я.В. Термін виконання: 2014 – 2015);
 • Музей як простір полілогу домінуючих та альтернативних наратив: від теорії до практики (Науковий керівник – д.пед.н. Вербицька П.В. Термін виконання: 2018 – 2019);

Українсько-німецькі

 • Люмінесцентні та ізотопні функціональні наномаркери для розпізнавання та мічення мікроор-ганізмів і еукаріотних клітин (Науковий керівник – п.н.с. Заіченко О.С. Термін виконання: 2013 – 2014);
 • Радіаційна стійкість сенсорів магнітного поля на основі графену в нейронних потоках (Науковий керівник – д.т.н. Большакова І.А. Термін виконання: 2017 – 2018);

Українсько-польські

 • Похідні 9,10-антрахінону та споріднених карбо- і гетероциклічних систем як прототипи потенційних протипухлинних та протигрибкових субстанцій (Науковий керівник – д.х.н. Новіков В.П. Термін виконання: 2019 – 2021, стадія укладання договору);
 • Державна політика щодо захисту прав національних меншин: досвід України та Польщі (Науковий керівник – д.політ.н. Луцишин Г.І. Термін виконання: 2019 – 2021, стадія укладання договору);

Українсько-французські

 • Створення сульфоровмісних похідних карбоциклічних та гетероциклічних систем –потенційних антитромботичних субстанцій (Науковий керівник – д.х.н. Новіков В.П. Термін виконання: 2017 – 2018);
 • Синтез магніточутливих модифікованих дисперсій гідрогелів з частинками типу ядро-оболонка як носіїв для біомедичних застосувань (Науковий керівник – д.х.н. Варваренко С.М. Термін виконання: 2019 – 2021, стадія укладання договору).

За грантами міжнародних фондів, організацій

Науково-дослідні роботи, до виконання яких залучались/залучені науковці Національного університету «Львівська політехніка» за грантами міжнародних фондів, організацій

Назва НДР Термін виконання
STCU (Науково-технологічний центр в Україні)

Розробка магнітовимірювальних пристроїв і систем для використання в умовах радіаційного опромінення на прискорювачах заряджених частинок, орбітах космічних апаратів, атомних електростанціях

Науковий керівник – д.т.н. Скульський М.Б.

1996-1998

Радіаційностійкі магнітовимірювальні засоби

Науковий керівник – д.т.н. Скульський М.Б.

1999-2001

Нові міцелярні технології отримання і керування властивостями струмопроводів магнітних і радіаційнозахисних полімерних колоїдних систем

Науковий керівник – п.н.с. Заіченко О.С.

2000-2002

Розробка апаратно-методичного комплексу динамічної магнітної розвідки для пошуків родовищ нафти та газу

Науковий керівник – Рахлін Л.І.

2001-2003

Високостабільні радіаційностійкі напівпровідники

Науковий керівник –  п.н.с. Большакова І.А.

2001-2005

Система моніторингу просторового положення людини

Науковий керівник –  п.н.с. Большакова І.А.

2003-2004

Розробка сорбційно-бар’єрних матеріалів на основі глинистої сировини для сорбції радіонуклідів

Науковий керівник – Кріп І.М.

2003-2005

Реакційноздатні функціональні колоїдні носії для хімічної, біологічної і мікроелектронної технології

Науковий керівник – п.н.с. Заіченко О.С.

2004-2006

Оптимізація геометрії електро, п’єзо та акустооптичної взаємодії на основі повного 3D-аналізу просторової анізотропії відповідних ефектів

Науковий керівник – к.ф.-м.н. Андрущак А.С.

2004-2007

Вимірювальні пристрої форми та ємності

Науковий керівник – п.н.с. Большакова І.А.

2005-2006

Інтелектуальні гальваномагнітні засоби для діагностики магнітного поля ITER

Науковий керівник –п.н.с. Большакова І.А.

2005-2008

Нові функціональні люмінесцентні полімерні та гібридні наночастини і наноансамблі із заданими хімічними та фізичними властивостями

Науковий керівник – п.н.с. Заіченко О.С.

2006-2009

Радіаційностійкі Холлівські зонди та пристрої для JET

Науковий керівник – п.н.с. Большакова І.А.

2007-2010

Розробка масиву наноелектромеханічних приладів, виготовлених методами самоорганізації

Науковий керівник –  к.т.н. Островський І.П.

2008-2010

Розробка методології створення найбільш ефективних акустооптичних комірок НВЧ діапазону для управління потужним лазерним випромінюванням

Науковий керівник – с.н.с. Андрущак А.С.

2008-2010

Нанорозмірні системи доставки протиракових субстанцій на основі новітніх люмінісцентних та рентгеноконтрасних олігоелектролітів

Науковий керівник – п.н.с. Заіченко О.С.

2009-2011
NATO

Complementary action to increase international research communication in Lviv

Науковий керівник – д.т.н. Федасюк Д.В.

1999-2000

Building Environmental Assessment and Certification

Науковий керівник – Возняк О.Т.

2007-2009

Нова дозиметрія для встановлення черговості надання допомоги людям, що зазнали дії іонізуучого випромінювання

Науковий керівник – д.ф-м.н., Убізський С.Б.

2014-2017

Нова фітотехнологія для очищення забруднених військових земель

Науковий керівник – к.х.н., Шаповал П.Й.

2016-2019

Підвищення мобільності шини за складних умов  поверхні руху

Agile Tyre mobility for Severe Terrain Environments

Науковий керівник – докторант Демків Л.І.

2017-2020

Функціональний текстиль для військової форми

Functional Textiles for Uniforms

Науковий керівник – д.х.н. Токарєв В.С.

2018-2020

Нанокомпозити на основі фотонно-кристалічних сенсорів біологічних і хімічних речовин

Nanocomposite Based Photonic Crystal Sensors of Biological and Chemical Agents

Науковий керівник – д.ф.-м.н. Фітьо В.М.

2018-2020

ICDD (Міжнародний центр дифракційних даних, США)

Високороздільні синхротронні та рентгенівські порошкові дифракційні дані для змішаних оксидів з перовскито-подібними структурами

продовження

 • Високороздільні синхротронні та рентгенівські порошкові дифракційні дані для змішаних рідкоземельних алюмінатів, галатів та титанітів
 • Рентгенівські синхротронні порошкові дифракційні дані для складних оксидів, фосфідів та галогеносульфідів
 • Рентгенівські синхротронні порошкові дифракційні дані для складних оксидів
 • Рентгенівські синхротронні порошкові дифрак­ційні дані для складних перовскитів
 • Рентгенівські та нейтронні дифрак­ційні дані для складних оксидів
 • Рентгенівські синхротронні та нейтронні дифрак­ційні дані для складних оксидів та інтерметалідів
 • Рентгенівські та синхротронні порошкові дифрак­ційні дані для змішаних перовскитів
 • Рентгенівські порошкові дифрак­ційні дані змішаних оксидних функціональних матеріалів
 • Рентгенівські дифракційні дані для нових змішаних оксидних функціональних матеріалів

Науковий керівник – д.х.н., Василечко Л.О.

2003-2019

CRDF (Фонд цивільних досліджень і розвитку, США)

 

Нова технологія доставки генів у клітини бактерій за допомогою «розумних» нанорозмірних матеріалів

Науковий керівник – п.н.с. Заіченко О.С.

2010 – 2012

Розробка системи автоматизації та оптимізації кульових барабанних млинів

Науковий керівник – д.т.н. Пістун Є.П.

2012

Трьохкоординатний магнітометр

Науковий керівник – п.н.с. Большакова І.А.

2012

Сенсори для ко­нтролю систем ма­гніт­ного очищення при виробництві теп­лової і атомної енергії  та сис­тем магнітного утри­ман­ня плазми в екологічно чис­тих джерелах енергії керова­ного термо­ядерного синтезу

Науковий керівник – к.т.н., Кость Я.Я.

2015

Фонд Фольсквагена (Німеччина)

Біоінспіровані Se-вмісні мікрогелеві каталізатори для процесів окиснення

Науковий керівник – докторант Небесний Р.В.

2016-2019

Joca Ingenieria y Construcciones, S.A. (Іспанія)

Створення Центру ін­же­не­­рії довкілля та во­до­ко­рис­­тування

Науковий керівник – к.т.н. Жук В.М.

2008-2011

Soros Foundation

Дослідження дії ультразвукових коливань в процесах рідиннофазавого окислення органічних сполук, впливу умов на ефективність ультразвукової дії в цих процесах, впливу ультразвуку на елементарні стадії процесів окислення та на структуру і активність гомогенних і гетерогенних каталізаторів

Науковий керівник – д.х.н. Мокрий Є.М.

1994-1996

Загальні властивисті, механізми утворення та властивості границь розділу вузькощілинних напівпровідників ІІ-VI та IV-VI з власним діелектриком

Науковий керівник – д.ф.-м.н. Берченко М.М.

1995

Міжнародний Фонд «Відродження»

Банк науково-технічної термінології

Науковий керівник – д.т.н. Перхач В.С.

1996

Проведення школи церковної архітектури

Науковий керівник – к.арх., Криворучко Ю.І.

1996-1997

Economics

Науковий керівник – к.е.н. Даниленко Н.Б.

1997-1998

За госпдоговорами закордонних фірм, установ

Науково-дослідні роботи, до виконання яких залучались/залучені науковці Національного університету «Львівська політехніка» за госпдоговорами закордонних фірм, установ

Назва НДР Термін виконання
АВВ

Ферорезонансні процеси на підстанціях 220-500 кВ країн СНД – за наявності трансформаторів напруги з магнітним осердям та ємнісних дільників вимкнутих вимикачів ВН

Науковий керівник – д.т.н. Журахівський А.В.

2008

Моніторинг ізоляції обладнання з використанням постійної складової DC

Науковий керівник – д.т.н. Журахівський А.В.

Проблеми в системах пересилання, які використовують змінну АС і постійну DC складові для пересилання потужності

Науковий керівник – д.т.н. Журахівський А.В.

Електрична устава поєднаного пересилання потужності змінною АС і постійною DC складовими

Науковий керівник – к.т.н. Лисяк Г.М.

Явища внутрішнього резонансу в обмотках трансформатора

Науковий керівник – д.т.н. Никонець Л.О.

Alcatel-Lucent Austria AG

Розробка та ви­готовлення шлюзу мережевого ком­п­лек­ту MKLI-A

Науковий керівник – к.т.н. Ткаченко В.Ф.

2009-2012
DIC Berlin GmbH R&D Laboratory

Розвиток новітніх методів отримання колоїдних систем, що містять наночастинки, стабілізовані полімерами на поверхні частинок

Науковий керівник – п.н.с. Заіченко О.С.

2007-2010
Dinamica Generale S.p.A.

Дослідження моделей, методів і засобів автомати­зо­­ваного тестуван­ня вбудованих систем та розробка комп'ютерного застосунку для автоматизованого тестування вбудованого програмного забезпечення Замовника

Науковий керівник – д.т.н. Федасюк Д.В.

2016 – до повного виконання
Leica Geosystems AG

Надання науково-технічних послуг для встановлення перманентної системи деформаційного моніторингу ГЕС та сумісне опрацювання даних ГНСС та ПСДМ

Науковий керівник – д.т.н. Третяк К.Р.

2011-2016

PPG Industries INC

Тіосульфонатні біоциди

Науковий керівник – д.т.н. Новіков В.П.

2003-2004
 • Поліол
 • ДДБСК
 • НЦО
 • Метал

Науковий керівник – к.х.н. Заіченко О.С.

2004-2006
 • PPG-капсула
 • PPG-амін

Науковий керівник – к.х.н. Заіченко О.С.

2007-2008

Sherwin Williams

Композиція на основі водорозчинних полімерів для захисту заліза і сталі від корозії

Науковий керівник – д.т.н. Берлін А.А.

1993-1994

Застосування технології «ядро-оболонка»

Науковий керівник – д.х.н. Воронов С.А.

Вододисперсні плівкоутворювачі на основі алкідних смол

Науковий керівник – п.н.с. Заіченко О.С.

1993-1995

Застосування пероксидних олігомерів

Науковий керівник – д.х.н. Воронов С.А.

1993-1996

Створення біоцидів для фарб

Науковий керівник – с.н.с. Лубенець В.І.

Латекси для покриття пластмасових виробів

Науковий керівник – д.х.н. Воронов С.А.

Латексне покриття, що має адгезію до пластиків

Науковий керівник – д.х.н. Воронов С.А.

1998-2001

Органо-неорганічні композиції з високою стабільністю

Науковий керівник – д.х.н. Воронов С.А.

Тайванський текстильний дослідний інститут

 • Суперконденсатор
 • Суперконденсатор-2
 • Суперконденсатор-3

Науковий керівник – д.ф.-м.н. Ільчук Г.А.

2006-2008

Глибоке фарбування тонких мікроплівок ПЕТ

Науковий керівник – д.х.н. Токарєв В.С.

2008

Розробка діе­лек­тричного матеріа­лу для за­стосуван­ня в тонких гнуч­ких світловипро­мі­нювальних при­ладах (ТГСВП)

Науковий керівник – д.х.н. Токарєв В.С.

2012-2013

Співпраця з установами НАН України та галузевими академіями наук України

При Національному університеті «Львівська політехніка» з 2006 р. діє науково-навчальний центр з правами Відділення цільової підготовки Національного університету «Львівська політехніка» та Західного наукового центру НАН України та МОН України, що включає 14 спільних науково-навчальних структур, зокрема навчально-науковий комплекс (ННК) з прикладної математики, фізики та проблем матеріалознавства, ННК з інженерної механіки, ННК «Комп’ютерні інформаційні технології та математичне моделювання», ННК «Геодинаміка», ННК «Скануюча оптична мікроскопія для клітинних технологій», ННК «Хімія і ефективні хімічні технології», ННК «Економосвіта», а також філії кафедр фотоніки, прикладної математики, інженерного матеріалознавства та прикладної фізики, захисту інформації та міжвідомча навчально-дослідницька лабораторія з відновлення та захисту від корозії і зношування елементів металоконструкцій.

Назва спільної науково-навчальної структури Назви установи, на базі якої створено спільну структуру Назва підрозділу Львівської політехніки чи наукової установи, за участю якого створено спільну структуру

Перелік науково-навчальних структур науково-навчального центру з правами Відділення цільової підготовки Національного університету «Львівська політехніка» та Західного наукового центру НАН України і МОН України

ННК «Економосвіта» Інститут регіональних досліджень НАН України

Національний університет «Львівська політехніка», Інститут економіки і менеджменту

ННК з прикладної математики, фізики та проблем матеріалознавства Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України

Національний університет «Львівська політехніка», Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

ННК з інженерної механіки Національний університет «Львівська політехніка», Інститут інженерної механіки та транспорту Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України,
Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України
ННК «Комп’ютерні інформаційні технології та математичне моделювання» Національний університет «Львівська політехніка», Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України,
Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України
ННК «Геодинаміка» Національний університет"Львівська політехніка", Інститут геодезії Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, Карпатським відділенням Інституту геохімії ім. С.І. Суботіна НАН України
ННК «Скануюча оптична мікроскопія для клітинних технологій» Національний університет «Львівська політехніка», Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Інститут біології клітини НАН України
ННК «Хімія і ефективні хімічні технології» Національний університет «Львівська політехніка», Інститут хімії та хімічних технологій Інститут геології та геохімії горючих копалин НАН України, Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України
Філія кафедри фотоніки Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України
(на базі відділу оптоелектронних інформаційних систем)
Національний університет «Львівська політехніка», Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
Філія кафедри фотоніки Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України Національний університет «Львівська політехніка», Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
Філія кафедри прикладної математики Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, Інститут фізики конденсованих систем НАН України Національний університет «Львівська політехніка», Інститут прикладної математики та фундаментальних наук
Філія кафедри інженерного матеріалознавства та прикладної фізики Інститут фізики конденсованих систем НАН України Національний університет «Львівська політехніка», Інститут прикладної математики та фундаментальних наук
Філія кафедри інженерного матеріалознавства та прикладної фізики Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України Національний університет «Львівська політехніка», Інститут прикладної математики та фундаментальних наук
Філія кафедри захисту інформації Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України Національний університет «Львівська політехніка», Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології
Міжвідомча навчально-дослідницька лабораторія з відновлення та захисту від корозії і зношування елементів металоконструкцій Національний університет «Львівська політехніка», кафедра зварювального виробництва, діагностики та відновлення металоконструкцій Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, Відділ фізико-хімічних методів зміцнення та захисту металів (відділ № 11)

 

Наукові видання

Наукові видання Львівської політехніки:

 1. Наукові журнали:
 2. Тематичні серії Вісника Національного університету «Львівська політехніка»:
 3. Міжвідомчі науково-технічні збірники: